Høring - forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene

Resultat: Forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene. Fastsatt av Finansdepartementet 28. august 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-1 tredje ledd fjerde punktum.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2008