Høring - forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene

Resultat: Forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene. Fastsatt av Finansdepartementet 28. august 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-1 tredje ledd fjerde punktum.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2008

Vår ref.: 08/845 SL KI/RLa

Høring - forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene

 

Ved lov 14. desember 2007 nr. 110 ble skattebetalingsloven § 15-1 tredje ledd endret. Etter endringene følger det av skattebetalingsloven § 15-1 tredje ledd fjerde punktum at departementet kan gi forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene. Vedlagt følger høringsnotat med forslag til slik forskrift.

Fristen for eventuelle merknader til høringsnotatet er 25. juli 2008.

Liste over høringsinstanser er vedlagt. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen


Knut Erik Omholt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                              Helle Harbou-Hals
                                                              avdelingsdirektør


Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Domstoladministrasjonen  7011 TRONDHEIM
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skattekontoret Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

Til toppen