Høring - forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2012

Vår ref.: 11/5568 SL MT/KR

Høring - forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene

 

I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet (2011-2013) er det uttalt at det skal utredes om drosjesentraler bør pålegges å rapportere inn skiftdata og andre opplysninger til ligningsmyndighetene (tiltak 28). Skattedirektoratet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet forslaget, og foreslår å innføre en slik ordning.

Departementet sender med dette Skattedirektoratets forslag på høring. Forslaget går ut på at det skal lastes ned opplysninger fra taksameteret i den enkelte drosje til den sentralen drosjeløyvet er knyttet til. Sentralen skal oppbevare og bearbeide opplysningene for innberetning til Skattedirektoratet en gang i året. Forslaget innebærer endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) §§ 6-3 og 6-16 og i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) ny § 16-8. Den nærmere reguleringen av oppgavepliktens omfang foreslås fastsatt i forskrift.

Ligningsmyndighetene vil i henhold til forslaget få opplysninger fra drosjesentralene som kan brukes til kontroll mot selvangivelsen og næringsoppgaven allerede under ligningsbehandlingen. Den foreslåtte ordningen vil derfor styrke mulighetene skatte- og avgiftsmyndighetene har for å avdekke og forhindre skatte- og avgiftsunndragelser i drosjenæringen.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende merknader til forslaget er 9. august 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

                                                                            Elisabeth Frankrig
                                                                            lovrådgiver

Vedlegg

 

Høringsinstansene 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 OSLO

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsensgt 100

0255 OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

IKT-Norge

Oscarsgate 20

0352 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805 BERGEN

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)

Henrik Ibsens gate 20

0255 OSLO

Norges Taxiforbund

Karoline Kristiansens vei 7

0661 OSLO

Norsk Tjenestemannslag NTL

Møllerg. 10

0179 OSLO

Norsk Øko-Forum (NØF)

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO

NTL-Skatt

Youngs g. 11

0181Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skatterevisorenes Forening
v/Hilde Grethe Karlsen
Skatt nord – Bodø

Moloveien 20

8002 BODØ

Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

 

Til toppen