Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag om endring av vegtrafikklovens § 40 a annet ledd og forslag til ny forskrift om krav til særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag om endring av vegtrafikklovens § 40 a annet ledd og forslag til ny forskrift om krav til særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2011

Høringens dokumenter finner du via toppmenyen.

Vår ref.: 09/1312-AML

Vedlagt oversendes høringsnotat om ovennevnte sak.

Samferdselsdepartementet legger med dette frem forslag om endring av vegtrafikk- loven § 40 a annet ledd og forslag til ny forskrift om krav til sikringstiltak ved skole- skyss i buss. Forutsatt at Stortinget vedtar lovendringsforslaget og departementet ikke foreslår andre forskriftsbestemmelser enn det som framgår av vedlagte høringsnotat, anses det ikke nødvendig med ny høring før departementet kan vedta den foreslåtte forskrift.

Som det fremgår av høringsnotatet punkt 3.5.2 retter de foreslåtte sikringskrav seg utelukkende mot fylkeskommunene som pliktsubjekt, ikke mot kommunene. Vi ber høringsadressatene særskilt kommentere i hvilken grad det anses hensiktsmessig/ nødvendig med regulering også av de skyssansvarsområder kommunen er pålagt under opplæringsloven. 

Vi ber adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater og virksomheter, ev. andre. Høringsnotatet er for øvrig tilgjengelig på Samferdsels- departementets hjemmeside.

Eventuelle høringsuttalelser sendes innen mandag 28. februar 2011 til Samferdsels- departementet, Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo.

Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til: amund.lunne@sd.dep.no.


Med hilsen


John Arild Jenssen e.f.                        Amund Lunne

Les brevet (pdf)

Likelydende brev sendt til:     

Akershus fylkeskommune
Arbeidsdepartementet
Aust-Agder fylkeskommune
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Elevorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kristne Friskolers Forbund
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Private Handelsskolers Landsforbund
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Steinerskoleforbundet
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Transportbedriftenes landsforening
Troms Fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune
Østfold Fylkeskommune

Til toppen