Høring – Forslag om endringer i lov om universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i lov om universiteter og høyskoler på høring. Det foreslås blant annet en ny strukturering av og enkelte endringer i lovens bestemmelser om godkjenning og godskriving av høyere utdanning. Et annet sentralt forslag i denne høringen gjelder endringer i lovbestemmelsen som regulerer rettigheter til gravide studenter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2008

Resultat:

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i lov om universiteter og høyskoler på høring. Det foreslås blant annet en ny strukturering av og enkelte endringer i lovens bestemmelser om godkjenning og godskriving av høyere utdanning. Et annet sentralt forslag i denne høringen gjelder endringer i lovbestemmelsen som regulerer rettigheter til gravide studenter.
(06.03.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (pdf-fil) 

Høringsnotat endringer i universitets- og høyskoleloven (pdf-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 83 (2007–2008) 26. september 2008 frem forslag til lov om endring i universitets- og høyskoleloven. Lenke til lovproposisjonen finnes nedenfor.