Høring - forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2013

Vår ref.: 13/256 SL CKC/KR

Høring - forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked.

Forslaget innebærer at kommuner (herunder etater/avdelinger og kommunale foretak) blir skattepliktig for inntekter fra avfallshåndtering som utføres i et marked, dvs. de tilfellene hvor kommunen håndterer husholdningsavfall fra andre kommuner og næringsavfall. Etter forurensningslovgivningen har kommunene en plikt til å sørge for at husholdningsavfall fra egne innbyggere blir håndtert (lovpålagt oppgave). Endringsforslaget omfatter ikke de tilfeller hvor kommunen selv utfører den lovpålagte oppgaven.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 1. juli 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Kåre Aasen Tveit e.f.
lovrådgiver

                                                         Caroline Knem Christie
                                                         seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Næring- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Avfall Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk Industri
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

Til toppen