Høring - forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2014

Vår ref.: 13/4007 SL NKW/KR

Høring - forslag om merverdiavgift og fast eiendom      

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering av næringsdrivende eller offentlig virksomhet som leier ut bygg eller anlegg.

Forslaget innebærer at kravet til søknad om frivillig registrering for allerede avgiftsregistrerte utleiere av bygg eller anlegg fjernes. I tillegg foreslås det en endring i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringen skal gjelde fra. Dette vil gi utleiere noe lengre tid på å områ seg på uten å miste retten til tilbakegående avgiftsoppgjør.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 6. januar 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

                                                               Nina Kristiansen Wærnhus
                                                               førstekonsulent

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstansene

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Finans Norge (FNO)

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Handelshøyskole

Norges kommunerevisorforbund

Norsk Eiendom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

ØKOKRIM

Til toppen