Høring - forslag til endring i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringdepartementet sender med dette forslag til endringer i byggesaksforskriften på høring. Høringen foreslår forenkling av saksbehandlingsregler der bygg er skadet etter brann, naturskade eller ulykke. Det foreslås også endringer i kommunens adgang til å pålegge utbedring av bevaringsverdige bygg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2017

Vår ref.: 16/5257-11

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i byggesaksforskriften på alminnelig høring.

Bakgrunn
Departementet har satt i gang et lovarbeid med sikte på å forenkle og tydeliggjøre kapittel 31 i plan- og bygningsloven om tiltak på eksisterende byggverk. Et viktig mål er å redusere uforutsigbarhet og forskjellsbehandling i byggesaksbehandlingen, og på den måten sikre mer effektive saksbehandlings- og byggeprosesser. Dette høringsforslaget kan anses som en innledende del av det pågående lovarbeidet.

Om høringsforslaget
For det første foreslår høringen forenkling av saksbehandlingsregler der bygg er skadet etter brann, naturskade, ulykke mv. Forsikringsnæringen viser til at byggesaksbehandlingen i større skadesaker varierer fra kommune til kommune. De viser til at uforutsigbar og ulik byggesaksbehandling medfører unødige kostnader, både for bolig- og bygningseiere som er rammet av den akutte hendelsen og samfunnet for øvrig.

Høringsforslaget foreslår følgende der bygg er skadet av brann, naturskade, ulykke mv:

  • Unntak for søknadsplikt for nødvendige sikringstiltak for å hindre at det oppstår ytterligere skade på byggverket, eller fare for skade på person, eiendom eller miljø.
  • Unntak fra krav om nabovarsling ved søknad om riving av ruiner etter brann, naturskade eller ulykke.
  • Krav om at forhåndskonferanse mellom kommune, byggeier og eventuelle andre fagmyndigheter avholdes innen 3 dager.

For det andre foreslår høringen endringer i byggesaksforskriften kapittel 19. Dette kapittelet gir kommunen adgang til å pålegge utbedring av bevaringsverdige bygg. Pålegg kan gis dersom bygget enten er gitt bevaringsstatus i plan, eller anses å ha høy bevaringsverdi som følge av en ren skjønnsmessig vurdering fra kommunens side. Høringsforslaget foreslår å fjerne kommunens mulighet til å gi pålegg etter en skjønnsmessig vurdering, slik at det kun kan gis pålegg til eier av bygg som er gitt bevaringsstatus i plan. Den skjønnsmessige vurderingen medfører risiko for uforutsigbarhet og forskjellsbehandling. I tillegg kan slike pålegg være inngripende og kostbare for bygningseieren. Det er derfor viktig at kommunen har et klart hjemmelsgrunnlag når pålegg gis. En åpen og demokratisk planprosess er etter departementets syn det beste grunnlaget for å avklare et byggs bevaringsverdi.

For det tredje foreslår høringen endringer i byggesaksforskriften for å følge opp forslagene i Prop. 110 L (2016-2017). Dette gjelder forslag til endringer i §§ 2-1, 3-1 bokstav c), 3-2 andre ledd bokstav a) og 16-1 andre ledd bokstav b) hvor begrepet bruksendring presiseres til å omfatte både varig og tidsbestemt bruksendring, § 7-1 om tidsfrister og §§ 5-4 og 5-5 om avledning av overvann. Endringene har begrenset omfang og er uten materiell betydning utover det som følger av lovforslaget. Disse forslagene sendes ut med forbehold om Stortingets samtykke til Prop. 110 L (2016-2017).

Endringene foreslås med ikrafttredelse 1. juli 2017. Det vises til høringsnotatet om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslaget.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringsnotatet med forslag til forskriftsendringer følger vedlagt og hele høringssaken er elektronisk tilgjengelig her på regjeringen.no. Web id-en denne siden er www.regjeringen.no/id2550596.

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk, under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 9. juni 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Stine Thuve på tlf. 22 24 72 08.

Med hilsen

Mariann Jodis Blomli (e.f)
Avdelingsdirektør
                                                                           Stine Thuve 
                                                                           Seniorrådgiver

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Administrativt forskningsfond (AFF)
Akademikerne
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
AOF Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asplan Viak AS
Bane NOR SF
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk Jord og Miljø
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Byggfakta AS
Byggeindustrien
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for Nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
DNV - GL
Econa
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Glava AS
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse
Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Jernbanedirektoratet
JM Norge AS
Justervesenet
Jøtul AS
KS
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kystdirektoratet
Landbrukets HMS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lavenergiprogrammet
Longyearbyen lokalstyre
LUKS
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mattilsynet
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nelfo
NIBR - By- og regionsforskningsinstituttet, HiOA
NITO Takst
NORD Universitet
Norconsult AS
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Naturvernforbundet
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Takseringsforbund (NTF)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Vellenes Fellesorganisasjon
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Elvarmeforening
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Nye Veier AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
OBOS
OPAK AS
ORAS AS
Plastindustriforbundet
Rambøll Norge AS
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Regelrådet
Riksantikvaren
Rørentreprenørende Norge
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sametinget
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stiftelsen Rogalandsforskning
Sykehusbygg HF
Sysselmannen på Svalbard
Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
TKS Heis AS
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Veidekke ASA
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velforbundet - Vellenes Fellesorganisasjon
Velux Norge AS
Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning