Høring - forslag til endring i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringdepartementet sender med dette forslag til endringer i byggesaksforskriften på høring. Høringen foreslår forenkling av saksbehandlingsregler der bygg er skadet etter brann, naturskade eller ulykke. Det foreslås også endringer i kommunens adgang til å pålegge utbedring av bevaringsverdige bygg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2017