Høring - forslag til endring i loven om stans av utbetalinger etter barnebortføring - Innhenting av opplysninger og forholdet til ny folkeregisterlov mv

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i § 8 i lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2018

Vår ref.: 18/46

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i § 8 i lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet.

Det foreslås at Arbeids- og velferdsetaten ved behandling av spørsmålet om ytelser og barnebidrag skal holdes tilbake ved barnebortføring, skal kunne innhente opplysninger fra folkeregisteret om navn og adresse mv. og opplysninger fra a-ordningen om inntekt, uten at det først må vurderes å skaffe opplysningene på annen måte, f.eks. ved kontakt med partene i saken (barnebortfører og/eller gjenværende forelder), slik loven legger opp til i dag.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1. mars 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Anne-Louise Resberg (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                         Knut Holm

                                                                         seniorrådgiver

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Politidirektoratet
Skattedirektoratet
Statens Sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Vestfold
Advokatforeningen
Foreningen 2 Foreldre
MIRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Norsk Psykologforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk senter for menneskerettigheter