Høring - forslag til endring i loven om stans av utbetalinger etter barnebortføring - Innhenting av opplysninger og forholdet til ny folkeregisterlov mv

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i § 8 i lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.03.2018