Proposisjoner til Stortinget

Prop. 12 L (2018–2019)

Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover. Proposisjonen inneholder også en oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget