Høring om forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2018

Vår ref.: 18/996

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet. Det foreslås endringer i reglene om inngangsvilkår, varighet og innhold i programmet, herunder mulighetene for å gjennomføre utdanning, opplæring og læretid i programmet. Departementet mener at forslagene samlet sett skal bidra til å gjøre programmet mer fleksibelt og tilgjengelig enn i dag.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. juni 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under «Send inn høringssvar».

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                          Bjørn Dølvik
                                                                          avdelingsdirektør

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Arbeid & inkludering
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Barn av rusmisbrukere – BAR
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Bedriftsforbundet
 • Blå Kors
 • Datatilsynet
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Delta
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Fontenehus Norge
 • Forandringsfabrikken
 • Forskningsinstituttet Fafo
 • Frelsesarmeen
 • Frischsenteret
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Fylkesmannsembetene
 • Gatejuristen i Oslo
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Kirkens Bymisjon
 • Kommunene
 • Kompetanse Norge
 • Kreftforeningen
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)
 • Mental Helse
 • MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Norges Røde Kors
 • Norsk attføringsforum
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk sosiologforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjon for barnevernsforeldre
 • Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
 • Pensjonistforbundet
 • Podium AS
 • Politidirektoratet
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)
 • Sámediggi – Sametinget
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon ULO
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsforbundet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)