Prop. 12 L (2018–2019)

Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og sosialdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om endringer i følgende lover:

 • lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner

 • lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager

 • lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn

 • lov 6. juli 1951 nr. 4 om Norges Krigsskaderåd

 • lov 17. juli 1953 nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse

 • lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd

 • lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

 • lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten (trygderettsloven)

 • lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie (ferieloven)

 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.

 • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)

 • lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

 • lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

 • lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

 • lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

 • lov 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

 • lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

I proposisjonen blir det foreslått endringer i opptjeningsperioden for dagpenger – folketrygdloven §§ 4-4, 4-11 og 4-15. Endringsforslaget følger opp forslag fremmet i Prop. 1 S (2018–2019). Se omtalen i punkt 2.1.

I punkt 2.2 redegjøres det for regjeringens oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 1, 55, 163, 166, 167 og 168 for sesjonen 2017–2018, som alle er knyttet til pleiepengeordningen. Vedtakene er av ulik karakter og er fulgt opp på forskjellige måter.

Departementet foreslår endringer i bestemmelsene om kvalifiseringsprogram i sosialtjenesteloven. Forslagene gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold i kvalifiseringsprogrammet. I tillegg foreslås enkelte lovtekniske endringer. Se omtalen i punkt 3.

I punkt 4 foreslås endringer i § 8 i lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet. Det foreslås at Arbeids- og velferdsetaten skal få tilgang til opplysninger direkte fra Folkeregisteret uten at det først må vurderes om opplysningene lar seg skaffe på annen måte, slik loven legger opp til i dag. Det foreslås at det samme skal gjelde for opplysninger om inntekt fra a-ordningen, og opplysninger om formue fra finansinstitusjoner eller andre som har formuesverdier under forvaltning med videre.

Departementet foreslår dessuten andre endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover i punkt 5. I punkt 5.1 foreslås forenklinger i reglene om fastsettelsen av sykepengegrunnlaget til selvstendig næringsdrivende, frilansere og frilansere som har tegnet forsikring i folketrygdloven §§ 8-35, 8-38 og 8-39. I punkt 5.2 foreslås det lovtekniske endringer som gjelder skrivefeil, feilhenvisninger til lover og paragrafer med videre. Endringene er i hovedsak gjort på bakgrunn av Lovdatas regelrapporter.

Forslagene i punkt 3 og 4 har vært på høring. De øvrige forslagene gjelder oppfølging av regjeringens forslag i Prop 1. S (2018–2019) eller opprettinger, presiseringer, eller mer lovtekniske endringer som ikke har vært på høring, se utredningsintruksen punkt 3-3 andre ledd.

Til dokumentets forside