Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften (forenklinger mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2017

Vår ref.: 15/2532 FMA IG

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. Forslagene antas å innebære forenklinger for bransjen. 

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om den bør forelegge saken for eventuelle underliggende enheter, medlemmer, organisasjoner eller lignende. 

Høringsfristen er 24. april 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Med hilsen 

Øystein Løining e.f.
avdelingsdirektør 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Banklovkommisjonen
Barne- og likestillingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Helse- og omsorgsdepartementet
hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges takseringsforbund
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM