Høring - forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014

Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (tildelingsforskriften) fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet sendte 25.10.2012 et forslag til tildelingsforskrift for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring. Forskriften skal etter planen bli fastsatt i februar 2013. I tillegg har departementet i dag sendt på høring et forslag til endringer i samme forskrift. Endringsforslagene gjelder støtte til utvekslingselever i videregående skole og handler om vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norske og utenlandske videregående skoler. Etter høringsfristen vil departementet fastsette en endringsforskrift til tildelingsforskriften for 2013-2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2013


Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (tildelingsforskriften) fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet sendte 25.10.2012 et forslag til tildelingsforskrift for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring. Forskriften skal etter planen bli fastsatt i februar 2013. I tillegg har departementet i dag sendt på høring et forslag til endringer i samme forskrift. Endringsforslagene gjelder støtte til utvekslingselever i videregående skole og handler om vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norske og utenlandske videregående skoler. Etter høringsfristen vil departementet fastsette en endringsforskrift til tildelingsforskriften for 2013-2014.
(03.12.2012)


 
Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 126 Kb)

Høringsnotat - Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler (PDF, 1 Mb)

Forslag til kriterier fra enkelte utvekslingsorganisasjoner, brev av 28.03.2012 (PDF, 150 Kb)

Forslag til kriterier fra enkelte utvekslingsorganisasjoner, brev av 29.05.2012 (PDF, 183 Kb)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 8. juli 2013 Forskrift om endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014 og Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole  

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

 

Vår ref.: 12/767

Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013–2014 – Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler


Kunnskapsdepartementet sender herved forslag til endringer i § 35-9 i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 på høring. Ett av forslagene gjelder vilkår for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner.  Et annet forslag gjelder vilkår for godkjenning for utdanningsstøtte av utdanningssamarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler.


Forslagene er en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning. I meldingen varslet Kunnskapsdepartementet at det skulle utarbeides kriterier for kvalitet og for søknadsbehandling både for utveksling av enkeltelever gjennom utvekslingsorganisasjoner og for studieopphold i utlandet for hele elevgrupper. Kriteriene skulle gjelde selve godkjenningen for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjonene og av samarbeidsavtalene mellom norsk og utenlandsk skole. En slik godkjenning innebærer at elevene som tar ett år i utlandet med godkjent utvekslingsorganisasjon og elever som har kortere studieopphold ved en utenlandsk skole som skolen i Norge har et samarbeid med, får utdanningsstøtte til studieoppholdet sitt.


I forbindelse med høringen inviterer Kunnskapsdepartementet til et møte der de høringsinstansene som ønsker det, kort kan legge fram sine synspunkter på forslagene i dette høringsnotatet. Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementet tirsdag 22. januar 2013 kl. 13 til 15. Vi ber om at de høringsinstansene som ønsker å delta i dette møtet melder seg på innen torsdag 17. januar til rådgiver Bjørn Rossevatn (bjr@kd.dep.no,) med opplysninger om hvem som vil stille fra hver enkelt høringsinstans.

Høringsfristen settes til 3. mars 2013. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no.

 

Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)                                            
avdelingsdirektør

 

 

Torill M. Måseide
seniorrådgiver

Departementene

Friskoleorganisasjonene

Norske fag- og Friskolers Landsforbund

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon (NSO)

 

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Riksrevisjonen

Samordna opptak

Statens lånekasse for utdanning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Utdanningsdirektoratet

Arbeidsgiverorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk fosterhjemsforening

Sametinget

 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Utdanningsforbundet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Hovedorganisasjonen Virke

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

 

EF Education First

American Field Service (AFS) Norge

Student Travel Schools (STS) High School

Explorius Norge AS

Aspect Language Education Norge AS

Speak Norge AS

Youth for understanding (YFU) Norge

Into Education

Young Life Amicus Norge

Rotary Ungdomsutveksling

Steinerskolen på Hedemarken

 

MyEducation (niels.frandsen@myeducation.dk og sissel.bigseth@gmail.com)

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet (v/Frank Warmbrodt, Skippergaten 55, 4601 Kristiansand)