Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2020

Vår ref.: 20/3501

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget.

Departementet viser til at NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg med forslag til ny valglov ble sendt på høring 3. juni med frist ut året. Departementet vil følge opp valglovutvalgets forslag, og planlegger å fremme en proposisjon for Stortinget innen utgangen av 2022.

Departementet mener imidlertid det er et behov for at enkelte endringer trer i kraft allerede ved stortings- og sametingsvalget i 2021, og foreslår i vedlagte høringsnotatet enkelte endringer som vil gjelde ved neste valg.

Departementet foreslår følgende endringer i valgloven:

  • Ombudsplikten ved stortingsvalg endres slik at det er tilstrekkelig for fritak at personen avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på en valgliste (oppfølging av stortingsvedtak om endring i Grunnloven).
  • En velger med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som trenger hjelp til å avgi stemme kan selv peke ut en hjelper. Kravet om at en valgfunksjonær også skal være med inn i valgavlukket oppheves.
  • Kravet om at valgstyret i kommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal oversende alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen til fylkesvalgstyret oppheves.

Departementet foreslår følgende endringer i valgforskriften:

  • Forhåndsstemmer mottatt siste uken før valgdagen skal sendes på en raskere måte enn vanlig innenlands brevpost.
  • Valgkort skal sendes ut digitalt til alle stemmeberettigede bosatt innenriks.
  • Alle stemmesedler avgitt utenriks skal påføres stempel, uavhengig av kommunens tellemetode.
  • Stemmeseddelen for stortingsvalg får enkelte tekniske endringer.

Departementet foreslår følgende endringer i forskrift om valg til Sametinget:

  • Forhåndsstemmer mottatt siste uken før valgdagen skal sendes på en raskere måte enn vanlig innenlands brevpost.
  • Refusjonsbeløpet til opptellingsvalgstyrene økes fra 28 kroner til 36 kroner per manntallsførte i kretsen.
  • En velger med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som trenger hjelp til å avgi stemme kan selv peke ut en hjelper. Kravet om at en valgfunksjonær også skal være med inn i valgavlukket oppheves.

Departementet gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt med ytterligere endringer i forskrift om valg til Sametinget.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Høringsfristen er onsdag 30. september 2020.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Sissel Lian
seniorrådgiver

Departementene

Arkivverket
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diskrimineringsnemnda
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
Norges forskningsråd
Norsk ressursbank for demokrati og mennesrettigheter
Partilovnemnda
Skattedirektoratet
Statens Kartverk
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet

Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslomet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Ombudsmannen for Forsvaret
Riksrevisjonen
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Den norske kirke
Likestillingssenteret
Norsk rikskringkasting (NRK)
Posten

Den norske Helsingforskomité
Evry
Elevorganisasjonen
Faglig forum for formannskapssekretærer
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
IKT-Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for Samfunnsforskning
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
MIRA-senteret
Norges Blindeforbund
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
Norsk journalistlag
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
Norsk Studentorganisasjon
Norsk telegrambyrå
Rokkansenteret
Rådet for et aldersvennlig Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Senter for likestilling
Unge funksjonshemmede
Valgforum

Alliansen
Arbeiderpartiet
Demokratene
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og næringspartiet
Kristelig folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet de Grønne
Norges Kommunistiske parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre