Høring - NOU 2020 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring Valglovutvalgets utredning NOU 2020: 6 – Frie og hemmelig valg – Ny valglov.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.12.2020

Vår ref.: 20/3092

Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg – Ny valglov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring Valglovutvalgets utredning NOU 2020: 6 – Frie og hemmelig valg – Ny valglov.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag.

Høringsfristen er 31. desember 2020.

Bakgrunn

Regjeringen oppnevnte valglovutvalget 21. juni 2017. Utvalgets mandat var å lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget skulle foreta en helhetlig gjennomgang av hvordan valg gjennomføres, og spesielt utrede problemstillinger knyttet til klageordningen ved valg og beredskapshjemmel. Utvalget leverte sin utredning NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg – Ny valglov til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 27. mai 2020.

Høringen

Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke kapitler i NOU-en eller hvilke paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser eller organisasjoner som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Utredningen

Utredningen er delt i fem deler.

Første del inneholder grunnlaget for utvalgets arbeid. En oppsummering av de sentrale forslagene fra utvalget finnes i kapittel 1.2 s. 22.

Andre del går gjennom utvalgets arbeid knyttet til valgordningen. Utvalget diskuterer her valgordning ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, personvalg, folkeavstemninger, stemmerett, valgbarhet og ombudsplikt.

Tredje del handler om selve gjennomføringen av valget. Utvalget diskuterer her bruk av teknologi i valggjennomføringen, listeforslag, ordensregler, legitimasjon, tilgjengelighet og tilrettelegging, stemmegivning, prøving og opptelling, praktiske forhold rundt valg til Sametinget og diverse andre temaer.

Fjerde del diskuterer regler for godkjenning og klage, omvalg og beredskapshjemmel, samt økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.

Femte del inneholder utvalgets utkast til ny valglov med merknader. Utvalget har også utarbeidet forslag til endringer i Grunnloven, som følge av ulike forslag i utredningen.

Departementets oppfølging av utredningen

Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny valglov for Stortinget innen utgangen av 2022. Ny valglov og ny valgordning ved stortingsvalg vil gjelde fra stortingsvalget i 2025. Det er imidlertid mulig at enkelte av utvalgets forslag kan tre i kraft før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Sissel Lian
seniorrådgiver

Departementene 
 
Arkivverket 
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diskrimineringsnemnda
Domstolsadministrasjonen
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
Norges forskningsråd
Norsk ressursbank for demokrati og mennesrettigheter
Partilovnemnda
Skattedirektoratet
Statens Kartverk
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet
 
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslomet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
 
Ombudsmannen for Forsvaret
Riksrevisjonen
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen
 
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
 
Den norske kirke
Likestillingssenteret
Norsk rikskringkasting (NRK)
Posten
 
Advokatforeningen
Aftenposten
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Den norske Helsingforskomité
Dommerforeningen
Evry
Elevorganisasjonen
Faglig forum for formannskapssekretærer
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
IKT-Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for Samfunnsforskning
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
MIRA-senteret
Norges Blindeforbund
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
Norsk journalistlag
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
Norsk Studentorganisasjon
Norsk telegrambyrå
Rokkansenteret
Rådet for et aldersvennlig Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Senter for likestilling
TV2
Valgforum
Verdens Gang
 
Alliansen
Arbeiderpartiet
Demokratene
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og næringspartiet
Kristelig folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet de Grønne
Norges Kommunistiske parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre