Høring - forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, matrikkellova, vegtrafikkloven, yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra Statens vegvesen til fylkeskommunene

Samferdselsdepartementet sender med dette ut forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, matrikkellova, vegtrafikkloven, yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene på offentlig høring med frist 18. januar 2019.

Status: På høring

Høringsfrist: 18.01.2019

Vår ref.: 18/1667-8

Samferdselsdepartementet sender med dette ut forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, matrikkellova, vegtrafikkloven, yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene på offentlig høring med frist 18. januar 2019.

Høringen er tilgjengelig på regjeringen.no/id2619702/ og er åpen for alle som ønsker å uttale seg om forslaget.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "send inn høringssvar"). Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar alternativt sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse. Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

Med hilsen

Hans Einar Nerhus (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Bente Mari Nilssen

seniorrådgiver

Departementene
Statsministerens kontor
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Kystverket
Miljødirektoratet
NAV
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Sysselmannen på svalbard
Vegtilsynet
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
Bilbransjeforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Bompengeselskap Nord AS
Byggenæringens Landsforening
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Fagforbundet
Ferde AS
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fjellinjen AS
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
De 5 regionale bompengeselskapene
Den Norske Advokatforening
Elbilforeningen
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverforening
Landsforeningen for Trafikkskadde
Lastebileiernes Forening
LO
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA)
NHO
Naturvernforbundet
Norges Ambulanseforbund
Norges Automobil Forbund (NAF)
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunale Parkeringsforening
Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
Norges Motorsykkeforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Politilederlag
NORPARK
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Caravan Club
Norsk Eiendom
Norsk Elbilforening
Norsk Havneforbund
Norsk Industri
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Pendlerallianse
Norsk Transportarbeiderforbund
Norvegfinans
Nye Veier AS
Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
Politiets Fellesforbund
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
SINTEF Samferdsel
Statens råd for funksjonshemmede
Syklistenes Landsforening
Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)
Transportøkonomsik institutt
Trygg trafikk
Unio
Vegamot AS
Vegfinans AS
Vellenes Fellesorganisasjon
Yrkestrafikkforbundet
YS
Statens vegvesen Region midt v. YS / Jannike Hanssen
Statens vegvesen Region nord v. Forbundet for Ledelse og Teknikk / Alf Edvard Masternes
Statens vegvsesen Region nord v. NITO/ Siw Tyldum
Statens vegvesen Region sør v. NTL / Inger Sigridnes
Statens vegvsen Vegdirektoratet v. Tekna / Trond Wiberg
Statens vegvesen Region øst v. Unio / Øystein Lauen

Til toppen