Prop. 79 L (2018–2019)

Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)

Samferdselsdepartementet legger i Prop. 79 L (2018-2019) fram forslag til endringer i veglova mv. som følger opp beslutningen om at fylkesveiadministrasjonen skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det legges fram forslag til endringer i veglova som opphever bestemmelsene om den felles veiadministrasjonen for riksveiene og fylkesveiene i loven, også kalt sams vegadministrasjon. Departementet foreslår i tilknytning til dette endringer i vedtaksbestemmelser, bestemmelsene om delegasjon mellom vegmyndighetene og enkelte andre endringer i veglova. I tillegg foreslås det en ny bestemmelse om ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap, det nasjonale registeret for veidata og ansvaret for informasjon for offentlig vei. I matrikkellova og plan- og bygningsloven foreslås det endringer som vil forenkle endringer av eiendomsforhold i grunnboka og matrikkelen. I tilknytning til overføringen av fylkesveiadministrasjonen, foreslår departementet egne overgangsbestemmelser om ansatte i Statens vegvesen og kontraktsposisjoner, mv. I veglova, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, og skatteforvaltningsloven foreslås det dessuten endringer i den lovfestede organiseringen av Statens vegvesen i regioner, til å benytte etatsnavnet Statens vegvesen i lovgivningen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget