Forsiden

Høring - Forslag til ny jernbaneforskrift

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift. Høringen er i hovedsak ledd i gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde i norsk rett. EU-kommisjonen har allerede vedtatt enkelte gjennomføringsrettsakter med hjemmel i direktivet, og disse er foreslått gjennomført i utkastet til ny jernbaneforskrift § 2-6 tredje ledd og § 8-2 tredje ledd. Det er lagt ved høringsnotat og lovspeil som viser sammenhengen mellom nåværende forskrifter, direktivbestemmelser som foreslås gjennomført og forskriftsutkastene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2015

Vår ref.: 15/425-

Se høringsbrev (pdf) og rettelse til høringsbrev (pdf)

Adresseliste
Hellik Teigen AS
ABB Eiendom
Borregaard AS
Oslo havn KF
LKAB Malmtrafik AB
TX Logistik AB
LKAB Malmtrafikk AS
MiTrans Hamar AS
Stiftelsen Buskerudmuseene
Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen
Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen
Norsk Jernbanemuseum
CargoNet AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportbedriftenes Landsforening - Sogn og Fjordane
NSB AS
Flytoget AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Norsk Jernbaneforbund
Norsk lokomotivmannsforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Jernbaneverket
Baneservice AS
Green Cargo AB
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Hector Rail AB
Oslo Havn KF
Ruter AS
NSB Gjøvikbanen AS
SJ AB
CargoLink AS
Statens jernbanetilsyn
NHO Transport
NHO Logistikk og Transport
Grenland Rail AS

Følg saken

 • Høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift

  Høring | Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet sender med dette revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.12.2016

 • Prop. 8 L (2016–2017) - Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

  Proposisjon | Samferdselsdepartementet

  Lovproposisjonen inneholder lovendringer som legger til rette for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Disse endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av de foreslåtte lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder proposisjonen enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring - Forslag til ny jernbaneforskrift

  Høring | Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet sender med dette på høring utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift. Høringen er i hovedsak ledd i gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde i norsk rett. EU-kommisjonen har allerede vedtatt enkelte gjennomføringsrettsakter med hjemmel i direktivet, og disse er foreslått gjennomført i utkastet til ny jernbaneforskrift § 2-6 tredje ledd og § 8-2 tredje ledd. Det er lagt ved høringsnotat og lovspeil som viser sammenhengen mellom nåværende forskrifter, direktivbestemmelser som foreslås gjennomført og forskriftsutkastene.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.05.2015