Prop. 8 L (2016–2017)

Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

Lovproposisjonen inneholder lovendringer som legger til rette for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Disse endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av de foreslåtte lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder proposisjonen enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

 • 08.11.2016

  Høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift

  Høring | Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet sender med dette revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.12.2016

 • 21.10.2016

  Prop. 8 L (2016–2017) - Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

  Proposisjon | Samferdselsdepartementet

  Lovproposisjonen inneholder lovendringer som legger til rette for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Disse endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av de foreslåtte lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder proposisjonen enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 17.02.2015

  Høring - Forslag til ny jernbaneforskrift

  Høring | Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet sender med dette på høring utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift. Høringen er i hovedsak ledd i gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde i norsk rett. EU-kommisjonen har allerede vedtatt enkelte gjennomføringsrettsakter med hjemmel i direktivet, og disse er foreslått gjennomført i utkastet til ny jernbaneforskrift § 2-6 tredje ledd og § 8-2 tredje ledd. Det er lagt ved høringsnotat og lovspeil som viser sammenhengen mellom nåværende forskrifter, direktivbestemmelser som foreslås gjennomført og forskriftsutkastene.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.05.2015