Prop. 8 L (2016–2017)

Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

Lovproposisjonen inneholder lovendringer som legger til rette for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Disse endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av de foreslåtte lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder proposisjonen enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget