Prop. 8 L (2016–2017)

Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

Lovproposisjonen inneholder lovendringer som legger til rette for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Disse endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av de foreslåtte lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder proposisjonen enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken Saksgang: Jernbanereformen

 • Prop. 8 L (2016–2017) - Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

  Proposisjon | Samferdselsdepartementet

  Lovproposisjonen inneholder lovendringer som legger til rette for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Disse endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av de foreslåtte lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder proposisjonen enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Prop. 143 L (2015–2016) - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)

  Proposisjon | Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen inneheld framlegg til lovendringar som er naudsynte ved gjennomføring av jernbanereforma. Dei lovene som er foreslått endra er jernbanelova, pantelova, matrikkellova og tinglysingslova. Det er og drøfta korleis fleire andre lover kan brukast av dei nye einingane som vert oppretta med reforma, særleg det nye statsføretaket som får ansvaret for dei fleste av Jernbaneverkets oppgåver knytt til plansakar etter plan- og bygningslova og erverv av grunn.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma

  Høring | Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i jernbanelova og einskilde andre lovar som følgje av jernbanereforma. Høyringsfrist er 19. april 2016. Regjeringa la 10. juni 2016 fram ein lovproposisjon for Stortinget, med forslag til endringar i jernbanelova, pantelova, tinglysingslova og matrikkellova - sjå: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-143-l-20152016/id2503445/

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 19.04.2016

 • Meld. St. 27 (2014-2015) - På rett spor

  Melding til Stortinget | Samferdselsdepartementet

  Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Jernbanereformen

  Artikkel | Samferdselsdepartementet

  For å gjøre jernbanen attraktiv for både person- og godstransport, bruker staten store ressurser på å bygge ut og holde jernbanen i stand. Målet er at jernbanetransporten skal spille en enda viktigere rolle for å løse transport-, miljø- og klimautfordringer.

Prop. 8 L (2016–2017) er også brukt som underlag i flere saker