Høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift

Samferdselsdepartementet sender med dette revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2016

Vår ref.: 16/1879

Høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift

Samferdselsdepartementet sender med dette revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift på høring.

De to forskriftsutkastene ble sendt på alminnelig høring 16. februar 2015, med høringsfrist 18. mai 2015. Flere av høringsmerknadene er innarbeidet i høringsutkastet, særlig til ny jernbaneforskrift. Endringene fremgår med understreket skrift. I tillegg foreslår departementet en ny bestemmelse i utkastet til ny jernbaneforskrift om samarbeidsplikt, deltagelse i bransjeforening som vilkår for tilgang til det nasjonale jernbanenettet, og at direktoratet skal ha ansvaret for utarbeidelse av en bransjestandard for lokførerutdanningen og eventuelt andre personellgrupper med oppgaver av betydning for sikkerheten.

Departementet mener fastsettelse og ikrafttredelse av disse forskriftene er en nødvendig forutsetning for gjennomføring av jernbanereformen, se også Prop. 8 L (2016-2017) kapittel 1. En stor del av forslaget går ut på å gjennomføre direktiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om etablering av et felles europeisk jernbaneområde (heretter direktivet) i norsk rett.

Departementet tar derfor sikte på at de nye forskriftene skal tre i kraft 1. januar 2017.

Da de langt fleste materielle bestemmelsene i forslagene allerede har vært på alminnelig høring og gjenstand for grundig gjennomgang med flere av de berørte aktørene, har statsråden gitt unntak fra kravet til høringsfrist i utredningsinstruksen. Høringsfristen fastsettes etter dette til mandag 5. desember.

Vi ber om at høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis på e-post til postmottak@sd.dep.no.

Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør

Erik Syvertsen
seniorrådgiver

ABB Eiendom
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bane NOR SF
Baneservice AS
Borregaard AS
CargoNet AS
Flytoget AS
Green Cargo AB
Grenland Rail AS
Hector Rail AB
Hellik Teigen AS
Jernbanedirektoratet
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
LKAB Malmtrafik AB
LKAB Malmtrafikk AS
MiTrans Hamar AS
NHO Logistikk og Transport
NHO Transport
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneklubb - Gamle Vossebanen
Norsk Jernbaneklubb - Krøderbanen
Norsk Jernbanemuseum
Norsk lokomotivmannsforbund
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Havn KF
Ruter AS
SJ AB
Statens jernbanetilsyn
Stiftelsen Buskerudmuseene
Transportbedriftenes Landsforening - Sogn og Fjordane
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
TX Logistik AB
Tågåkeriet i Bergslagen AB

Følg saken Saksgang: EU-direktiv 2012/34/EU

 • Høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift

  Høring | Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet sender med dette revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.12.2016

 • Prop. 8 L (2016–2017) - Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

  Proposisjon | Samferdselsdepartementet

  Lovproposisjonen inneholder lovendringer som legger til rette for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Disse endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av de foreslåtte lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder proposisjonen enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring - Forslag til ny jernbaneforskrift

  Høring | Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet sender med dette på høring utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift. Høringen er i hovedsak ledd i gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde i norsk rett. EU-kommisjonen har allerede vedtatt enkelte gjennomføringsrettsakter med hjemmel i direktivet, og disse er foreslått gjennomført i utkastet til ny jernbaneforskrift § 2-6 tredje ledd og § 8-2 tredje ledd. Det er lagt ved høringsnotat og lovspeil som viser sammenhengen mellom nåværende forskrifter, direktivbestemmelser som foreslås gjennomført og forskriftsutkastene.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.05.2015