Høring - gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2013

Vår ref.: 11/4699 CNO

Høring - gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD)

1.

Finansdepartementet sender med dette forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond, mv. på høring. Rapporten er tilgjengelig på Finansdepartementets nettside under overskriften "Høringer". Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet, og ble oversendt Finansdepartementet 1. mars 2013.

2.

Forslaget i rapporten er ment å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF om forvaltere av alternative investeringsfond i norsk rett. Loven vil regulere virksomheten til forvalter av alternative investeringsfond. Forslaget inneholder ikke regler om de ulike kollektive investeringsstrukturer som faller inn under definisjonen alternative investeringsfond.

Forslaget berører både foretak som i dag ikke er underlagt særskilt regulering og tilsyn, og forvaltningsselskap som i dag forvalter nasjonale fond regulert i verdipapirfondloven.

Forslaget innebærer blant annet at det skal utpekes en forvalter for hvert enkelt fond, konsesjonsplikt for forvaltere som har en samlet kapital under forvaltning over visse terskelverdier, virksomhetsbegrensningsregler, operasjonelle og organisatoriske krav, krav om opplysninger som må foreligge om hvert enkelt alternativt investeringsfond, krav til rapportering til kompetent myndighet og krav om depotmottaker for hvert enkelt fond som forvaltes. I tillegg stilles det blant annet kvalifikasjonskrav til ledere, krav til ansvarlig kapital, krav til god forretningsskikk, håndtering av interessekonflikter, risikostyring og til utkontraktering. Det foreslås at forvaltere som i tillegg har tillatelse til å yte individuell porteføljeforvaltning, skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Departementet vil særskilt peke på at i kapittel 15 redegjør arbeidsgruppen for sitt syn med hensyn til om alternative investeringsfond, herunder spesialfond, bør kunne tilbys til ikke-profesjonelle investorer. Et flertall i arbeidsgruppen foreslår at alternative investeringsfond skal kunne tilbys ikke-profesjonelle investorer, gitt at det innføres et styrket investorvern gjennom blant annet krav til tillatelse, krav til god forretningsskikk, egnethetsvurdering, og til utarbeidelse av et særlig tilpasset informasjonsdokument (nøkkelinformasjon). Det foreslås også at Finanstilsynet gis hjemmel til å nedlegge forbud mot salg av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle kunder.

3.
Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatene innen 20. juni 2013. Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                               Alexander Behringer
                                                                                               avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen