Høring - gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2013