Høring - NOU 2007: 17 Skattefavorisert individuell pensjonsordning

Resultat: Ot. prp. nr 50 (2007-2008) om lov om individuell pensjonsordning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2008

Vår ref.: 07/2501 FM TMe

Høring - NOU 2007:17 - skattefavorisert individuell pensjonsordning


Banklovkommisjonen overleverte sin utredning med utkast til ny lov om skattefavorisert individuell pensjonsordning til Finansdepartementet 19. desember 2007. Banklovkommisjonens utredning NOU 2007:17 er tilgjengelig på følgende elektroniske lenke: www.regjeringen.no/fin/

Finansdepartementet ber om høringsmerknader innen torsdag 31. januar 2008. Det bes om at høringsuttalelsene sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør


 

NOU 2007: 17 Skattefavorisert individuell pensjonsordning

Høringsinstanser


Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Siviløkonomene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen