Høring - NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom, om mottakstilbudet for asylsøkere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2012

Vår ref.: 201105084

Høring NOU 2011:10 I Velferdsstatens venterom, om mottakstilbudet for asylsøkere

 

Justis- og politidepartementet sender på høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av Gunnar Berge. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 2009, og utredningen ble overlevert Justisdepartementet 6. juni 2011. Utvalget har gjennomgått mottakstilbudet for asylsøkere, og i utredningen presenteres forslag til organisering av mottaksapparatet og forslag til innholdet i tilbudet. Utvalget har også lagt frem forslag til en lov som regulerer mottakstilbudet.

Justisdepartementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets analyser, vurderinger og forslag innen 15. januar 2012. Høringsinstansene bes også om å vurdere eventuelle justeringer av forslagene eller komme med andre forslag til organiseringen og innholdet av tilbudet til asylsøkere. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å videreutvikle mottakstilbudet til asylsøkere i Norge.

Vi gjør oppmerksom på at mottaksutvalget foreslår at taushetsplikten for mottaksansatte også skal gjelde overfor utlendingsforvaltningen. Dette er et forslag som går i motsatt retning av forslaget som Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte på høring den 11. juni 2009. Forslaget fra 2009 er å lovfeste opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre, for å sikre utlendingsforvaltningen tilgang til opplysninger om beboere i mottak. Oppfølgingen av dette forslaget har blitt utsatt i påvente av mottaksutvalgets utredning. Justisdepartementet har merket seg utvalgets synspunkt, og vi vil vurdere tidligere forslag om taushetsplikt etter at denne høringsrunden er avsluttet.

I merknadene ber vi om at det refereres til kapitler og avsnitt. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det bes om at eventuelle uttalelser i tillegg sendes per e-post til postmottak@jd.dep.no. Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Justisdepartements hjemmesider. Utvalgets utredning er tilgjengelig på JDs hjemmesider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2011/nou-2011-10.html?id=645250

Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for berørte underliggende organer/organisasjoner/foreninger på sitt område, dersom disse ikke er oppført på listen. En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Spørsmål kan rettes til Anita Vardøy(anita.vardoy@jd.dep.no eller 22 24 70 87).

 

Med hilsen

 

 

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                           Birgitte Ege 
                                                                                                           avdelingsdirektør

 

 

 

 

Høringsinstansene

Driftsoperatørene for mottak

Offentlige institusjoner
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Departementene
Helfo
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NID – Nasjonalt identitets- og dokumentsenter
Politidirektoratet (POD)
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Arbeidsgiverforeninger
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Fagforeninger
Advokatforeningen
Akademikerne
Den norske legeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Psykologforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norges Juristforbund
Politiets Fellesforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Innvandrerorganisasjoner/ fagorganisasjoner om innvandring
African Youth in Norway (AYIN)
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
IOM Norway – International Organization for Migration
KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Innvandrerforum
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Menigheter/livsynsorganisasjoner
Bispedømmene (11 stykker)
Buddhistforbundet
Den katolske kirke
Det mosaiske trossamfunn
Den norske kirke - Kirkerådet
Gurduara Sri Guru Nana Dev Ji (sikhenes trossamfunn)
Human-Etisk Forbund
Islamsk Råd
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Norges Hindu Kultur Senter
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

NGOer og interesseorganisasjoner
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
DROF (Driftsoperatørforum)
Flyktninghjelpen
Fokus (Forum for women and development)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsingforskomitéen
Human Rights Service (HRS)
Kirkens Bymisjon
Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid (LOSU)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Mental Helse Norge
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
NORAD
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Folkehjelp
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
PRESS – Redd Barna Ungdom
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Seniorsaken
SOS Rasisme
UNHCR Stockholm

Politiske partier
Arbeiderpartiet
Det liberale folkepartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De grønne
Norges Kommunistiske Parti
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Juridiske organisasjoner/jussformidling
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kontoret for fri rettshjelp
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Rettspolitisk forening

Til toppen