Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2012

Vår ref.: 12/185 KSj

Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen)

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen). Utredningen inneholder forslag til enkelte endringer i foretakspensjonslovens regler om fripoliser. Forslagene har til formål å redusere omfanget av antall tradisjonelle fripoliser.
 
Utredningen kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2012/nou-2012-3.html?id=668872

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet på e-post til mr@fin.dep.no for å få tilsendt et fysisk eksemplar av utredningen.
 
Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 25. april 2012. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@fin.dep.no


Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                          Kari Sjørholt
                                                                                          underdirektør

Vedlegg

 

 

NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav, utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen.

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen