Høring - opphør av skogbruksvirksomhet etter skatteloven i selskap med deltakerfastsetting

Fra 2016 er det gitt nye retningslinjer om virksomhetsklassifisering av skogbruk etter skatteloven. Selskap med deltakerfastsetting som ikke lenger driver virksomhet/skogbruk som følge av dette, vil skatterettslig anses for oppløst.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.03.2017

Vår ref.: 15/2224 SL JOL/MaH

Fra 2016 er det gitt nye retningslinjer om virksomhetsklassifisering av skogbruk etter skatteloven. Selskap med deltakerfastsetting som ikke lenger driver virksomhet/skogbruk som følge av dette, vil skatterettslig anses for oppløst. Finansdepartementet foreslår i dette høringsnotatet at det ikke skal ha skattemessige konsekvenser at selskapet anses som skatterettslig oppløst i slike tilfeller. Endringene foreslås gjennomført i Finansdepartementets forskrift til skatteloven 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN), med virkning fra inntektsåret 2016.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende

Den foreslåtte forskriftsendringen er til gunst for de berørte skattyterne, og bør være på plass før fristen til å levere skattemelding for 2016. Finansdepartementet ber om merknader til forslaget innen 16. mars 2017.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Kåre Aasen Tveit  e.f.
lovrådgiver

                                                                      Jan-Ola Larsen
                                                                      seniorskattejurist

 

Landbruks- og matdepartementet

Allskog

AT Skog

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Glommen Skog

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Mjøsen Skog

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Skogeierforbund

Norsk Almenningsforbund

Norsk Landbruksrådgivning

Norskog

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opplysningsvesenets fond

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statsskog SF

Vestskog

Viken Skog

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen