Høring - rapport fra arbeidsgruppe om oppgjør av eiendomshandler

Finansdepartementet sender med dette på høring rapport om «Oppgjørsordningen i eiendomsmegling» fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.12.2016

Vår ref.: 15/3786

Finansdepartementet sender med dette på høring rapport om «Oppgjørsordningen i eiendomsmegling» fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet.

Bakgrunnen for rapporten var Finanstilsynets bekymring for at beholdningen av klientmidler hos noen eiendomsmeglingsforetak overstiger det som dekkes av foretakenes sikkerhetsstillelse. 

I rapporten har arbeidsgruppen gjennomgått oppgjør av eiendomshandler gjennom eiendomsmeglere med henblikk på mulige behov for endringer. Arbeidsgruppen har foreslått enkelte endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften, se særlig rapporten pkt. 7 og 10.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 13. desember 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer 
avdelingsdirektør

 

Barne- og likestillingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet 

Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Høyskolen i Sørøst-Norge
Konkurransetilsynet
NORD universitet
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø 

Den norske advokatforening
Eiendom Norge
Finans Norge
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon

Til toppen