Høring - skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde - reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2013

Vår ref.: 13/1173 SL HRu/KR

Høring - skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde - reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet     

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av skattelovforskriften § 9-14-1.

Forslaget innebærer en ny forskriftsbestemmelse om at gevinst (eller tap) på fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet skal reduseres forholdsmessig for den del av skattyters eiertid som driftsmidlet ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 17. juni 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Hallvard Rue
                                                                          lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

 

Til toppen