Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - skattefritt sluttvederlag - regulering i skatteloven og forskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2012

Det var varslet at nye regler for skattefritt sluttvederlag skulle tre i kraft fra 1. januar 2013, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 10, Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 5 og pkt. 8 i høringsnotatet som ble sendt ut 28. juni 2012. Arbeidet med nye forskriftsbestemmelser pågår fortsatt, og de nye reglene vil derfor ikke tre i kraft fra 1. januar 2013. Gjeldende regler videreføres inntil videre.

 

Vår ref.: 09/925 SL HPL/KR

Høring - skattefritt sluttvederlag - regulering i skatteloven og forskrift

 

I 2011 ble det vedtatt at reglene om skattefritak for sluttvederlag ved ufrivillig oppsigelse mv. skal løsrives fra overenskomster mellom hovedsammenslutninger for arbeidsgivere og arbeidstakere. Skattefritaket ble i hovedsak vedtatt videreført, men slik at alle vilkår og grenser mv. skal fremgå av skattereglene, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll 2012 kapittel 10 hvor regjeringens forslag er inntatt og Innst. 4L (2011-2012) Innstilling fra finanskomiteen om skatter og avgifter 2012 – lovendringer kapittel 5.  

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (skattelovforskriften). Forslaget er i hovedsak ment å videreføre gjeldende skattefritak for sluttvederlag med utgangspunkt i LO-NHO-ordningen, med noen endringer og forenklinger.

Departementet ber om høringsuttalelser innen 28. september 2012, og at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no. Liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Departementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt besørger foreleggelse av saken for underliggende organer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                               Hans Peter Lødrup
                                                                               lovrådgiver

 

Vedlegg
Liste over høringsinstanser
Forslag til endringer i skattelovforskriften

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 2914 Solli

0230 OSLO

Econa

Postboks 1869 Vika

0124 OSLO

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)

Postboks 2658 Solli

0203 OSLO

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening

Drammensv. 8

0255 OSLO

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

Maskinentreprenørenes Forbund

Fred. Olsens g. 3

0152 OSLO

NITO - Norges Ingeniørorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norsk Flygerforbund

Oksenøystien 2

1366 LYSAKER

Norsk Kabinforening

Drammensveien 43

0271 OSLO

Norsk Sjøoffisersforbund

Postboks 2000 Vika

0125 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Servicebedriftenes Landsforening

Postboks 5473 Majorstuen

0305 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Småbedriftsforbundet

Postboks 453 Sentrum

6401 MOLDE

Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

 

Til toppen