Høring - skattefritt sluttvederlag - regulering i skatteloven og forskrift

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.09.2012

Det var varslet at nye regler for skattefritt sluttvederlag skulle tre i kraft fra 1. januar 2013, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 10, Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 5 og pkt. 8 i høringsnotatet som ble sendt ut 28. juni 2012. Arbeidet med nye forskriftsbestemmelser pågår fortsatt, og de nye reglene vil derfor ikke tre i kraft fra 1. januar 2013. Gjeldende regler videreføres inntil videre.