Høring - NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2014

Vår ref.: 13/6685

Høring - NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Tomtefestelovutvalgets utredning NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett.

I utredningen foreslås endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser etter EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, jf. EMDs dom 12. juni 2012. Det er gitt et sammendrag av utvalgets forslag og dissenser i utredningen kapittel 2.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.  Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 10. januar 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

 

Knut-Fredrik Haug-Hustad e.f.
fung. lovrådgiver

Jo Ørjasæter
førstekonsulent

Adressatliste

 

Departementene

Den Norske Stats Husbank
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Fylkesmennene
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen / Vegdirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Statsbygg

Bergen kommune
Harstad kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Sarpsborg kommune
Sør-Varanger kommune
Trondheim kommune

Asker og Bærum Boligbyggelag AL
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finnmarkseiendommen
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leieboerforeningen
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske Reindriftsamers Landsforening
NORSKOG Norsk Skogbruksforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsvesenets fond
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Reindriftsforvaltninga
Sparebankforeningen i Norge
Statskog SF
Tomtefesterforbundet i Norge