Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven). Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven) § 9-14 trettende ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2009

Vår ref.: 08/1086 SL HRu/KR

Høring - utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde


Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble det vedtatt nye regler om skattlegging ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde, jf. Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) kapittel 8. Endringene trådte i kraft med virkning for uttak fra norsk beskatningsområde etter 6. oktober 2008.
 
I omtalen av forslaget til nye uttaksskatteregler i Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) ble det varslet forskriftsbestemmelser om terskelbeløp for skatteplikt/fradragsrett, om unntak fra skatteplikt i tilfeller der tilknytningen til norsk beskatningsområde har vært kortvarig, og om skattyternes opplysningsplikt. Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til forskriftsbestemmelser som nevnt, samt forskriftsbestemmelser om sikkerhetsstillelse.

Finansdepartementet ber om høringsmerknader innen 6. mai 2009. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen ”postmottak@fin.dep.no”.

Med hilsen


Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                  Hallvard Rue
                                                                  seniorrådgiver
Vedlegg

Høringsinstansene

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Det Norske Veritas Veritasveien 1 1363 HØVIK
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Maritimt Forum  Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norske Maritime Leverandører Kilgata 9 3217 SANDEFJORD
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
OLF Oljeindustriens Landsforening  Postboks 8065 4068 STAVANGER
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Storbedriftenes skatteforum Statoil Hydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER

 

Til toppen