Høring - Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Resultat: kgl.res. av 6. november 2009 om ikrafttredelse av merverdiavgiftsloven og oppheving av forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2009

Vår ref.: 07/2045 SL GHD/KR

Høring - Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

 

Ny merverdiavgiftslov ble vedtatt 19. juni 2009, jf. Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). Den nye loven forutsetter en revisjon av gjeldende forskrifter om merverdiavgift.

Finansdepartementet har utarbeidet høringsnotat, utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) og merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsutkastet. Dokumentene finnes på Finansdepartementets hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216. På oppfordring sendes dokumentene pr. post.

Vi ber om merknader innen 21. september 2009.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til eventuell papirversjon, sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes vurdere om underliggende etater, tilknyttede virksomheter e.l. bør gjøres oppmerksomme på saken.

Med hilsen


Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                Grethe H. Dahl
                                                                seniorrådgiver
Vedlegg

Høringsinstansene


Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Abelia Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Autobransjens Leverandørforening Hovfaret 17 b Skøyen 0275 OSLO
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 0130 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Bensinforhandlernes Bransjeforening Postboks 5488 Majorstuen 0305 OSLO
Bilimportørenes Landsforening Postboks 71 Økern 0508 OSLO
Bit Reiseliv AS Postboks 5465 Majorstuen 0305 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den Norske Aktuarforening v/Sissel Rødevand, FNH  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Den norske Bokhandlerforening Øvre Vollg. 15 0158 OSLO
Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening Postboks 7087 Majorstua 0306 OSLO
Den Norske Dataforenings Servicekontor AS Postboks 8874 Youngstorget 0028 OSLO
Den Norske Fagpresses Forening Akersg. 41 0158 OSLO
Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 OSLO
Den norske Forleggerforening Øvre Vollg. 15 0158 OSLO
Den norske lægeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Det Norske Veritas Veritasveien 1 1363 HØVIK
Den norske veterinærforening Postboks 6781 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Det Norske Arbeiderpartiet Kvinnesekretariatet Postboks 8743 Youngstorget 0028 OSLO
Det norske maskinistforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 OSLO
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 Oslo
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Foreninga For Norske Småkraftverk BA Postboks 123 0216 OSLO
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Forskningsinstituttenes Felles Arena Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johansgt. 25 0159 OSLO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Helland 6390 VESTNES
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kosmetikkleverandørenes Forening Postboks 6780 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap Tollbug. 3 0152 OSLO
Kristelig Folkeparti Øvre Slottsg. 18/20 0157 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Hjort DA) Postboks 471 Sentrum 0158 OSLO
Logistikk- og transportindustriens landsforening Postboks 5489 Majorstua 0305 OSLO
Maritimt Forum  Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Mediebedriftenes Landsforening Tollbug. 27 0157 OSLO
Nasjonalforeningen for Folkehelsen Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekretær Malene Kenzel Avdeling for Offentlig Ret Juridisk Institut Aarhus Universitet Bartholins Allé Bygning 1350 8000 Århus DANMARK
Norges Automobil-Forbund NAF Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Bilbransjeforbund Postboks 2804 Solli 0204 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens g. 2 0253 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Fondsmeglerforbund Postboks 292 Sentrum 0103 OSLO
Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Gullsmedforbund Storg. 14 0184 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Handikapforbund Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Kommunistiske Parti Helgesens g. 21 0553 OSLO
Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norges Taxiforbund Postboks 6754 Rodeløkka 0503 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening  Uranienborgv. 2 0258 OSLO
Norsk Flygerforbund Oksenøystien 2 1366 LYSAKER
Norsk Folkehjelp Storg. 33 A 0184 OSLO
Norsk Havneforbund Postboks 1022 Sentrum 0104 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Kabinforening Postboks 11 1330 FORNEBU
Norsk Nærings og Nytelses- Middelarbeiderforbund Postboks 8719 Youngstorget 0028 OSLO
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund  Kongsg. 52-58 4005 STAVANGER
NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) Postboks 8077 Postterminalen 4068 STAVANGER
Norsk Petroleumsinstitutt Postboks 7190 Majorstua 0307 OSLO
Norsk Presseforbund Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO
Norsk Sjømannsforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Norsk Sjøoffisersforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
NORSKOG Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Norsk Studentunion Thorvald Meyers g. 7 0555 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Arkitekters Landsforbund Josefines g. 34 0351 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
Norske Maritime Leverandører Kilgata 9 3217 SANDEFJORD
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) Postboks 5493 Majorstuen 0305 OSLO
OLF Oljeindustriens Landsforening  Postboks 8065 4068 STAVANGER
Oljedirektoratet Postboks 600 4003 STAVANGER
Oljeskattekontoret Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Oslo Børs ASA Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO
Patentstyret Postboks 8160 Dep 0033 OSLO
Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 STAVANGER
Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO
Redd Barna Postboks 6902 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
RBL Reiselivsbedriftenes Landsforening Postboks 5465 Majorstua 0305 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Rød Valgallianse Osterhaus g. 27 0183 OSLO
Samarbeidsrådet for frie yrker v/Den norske Advokatforening Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872  0028 OSLO
Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund Stortorvet 5 0155 OSLO
Senterpartiets Hovedorganisasjon Postboks 1191 Sentrum 0107 OSLO
Sentralskattekontoret for storbedrifter Postboks 235 1501 MOSS
Sentralskattekontoret for utenlandssaker Postboks 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Siviløkonomene Postboks 1869 Vika 0124 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Sjøfartsdirektoratet Postboks 442 Sentrum 0103 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/ Marit Ringestad, Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Skogbrukets Landsforening Postboks 5496 Majorstuen 0305 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Sosialistisk Venstreparti Akersg. 35 0158 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statens lånekasse for utdanning Postboks 36 Kalbakken 0901 OSLO
Statens vegvesen Veidirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO
Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli 0201 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER
Teknologisk Institutt Postboks 2608 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Telenor Norge  1331 FORNEBU
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Transportbedriftenes Landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO
Transportsentralen A/L Postboks 7 Alnabru 0614 OSLO
UNDP Senter for demokratisk styresett (UNDP Oslo Governance Centre) Borgg. 2 0650 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO
Verdipapirfondenes forening Hansteens g. 2 0253 OSLO
VPS Clearing ASA Postboks 4 0051 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Yrkestrafikkforbundet Postboks 9175 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR

Til toppen