Høring - Utkast til forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden

Delvis ferdigbehandlet ved forskrift 22. desember 2009 nr. 1810

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2009

Delvis ferdigbehandlet ved forskrift 22. desember 2009 nr. 1810

Vår ref.: 200903832-/INGA

Forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden - høring

Ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon), jf. Ot.prp. nr. 37 (2008-2009), er det vedtatt nye regler for opptjening og beregning av alderspensjonen i folketrygden. Det er forutsatt i forarbeidene at tekniske regler til utfylling og gjennomføring av lovbestemmelsene skal gis i forskrift.   

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til forskrifter til utfylling og gjennomføring av ny alderspensjon i folketrygden, jf. høringsliste. Høringsinstansene bes vurdere om forskriftsforslagene bør forelegges underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen. Forskriftsforslag og høringsnotat er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/aid. Dokumentene kan også fås ved henvendelse på telefon 22 24 86 01.

Høringsfristen er 1. november 2009. Uttalelsene sendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (elh@aid.dep.no) til departementet i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett. Alle som ønsker det kan avgi høringsuttalelse uten å være oppført på listen over som høringsinstanser.

Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                               Lars Bærøe
                                                                               avdelingsdirektør

 

Vedlegg

Høringsnotat 24. juli 2009: Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven og utkast til forskrift til utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og av grunnbeløpet i folketrygden

 

Vedlegg: Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og av grunnbeløpet i folketrygden 

 

Vedlegg: Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene  om alderspensjon i folketrygdloven

 

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser og Norske Pensjonskassers Forening
 • Den norske aktuarforening
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HSH
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kredittilsynet
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Sparebankforeningen
 • Statens Pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen