Høringer

Høring – Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv.

Det foreslås endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften. Høringsnotatet omhandler blant annet endringer i reglene for godtgjøring av verger, herunder forslag om innføring av en egen sats for arbeid utført i starten av oppdraget, en ny høyere sats for de særlig krevende oppdragene og en tydeliggjøring av regelen for timegodtgjøring. I tillegg foreslås det en innstramming i bruken av godtgjøring etter offentlig salærsats. Videre foreslås det endringer for å legge til rette for automatisk kontroll av vergeregnskap. Det foreslås også noen endringer for å oppdatere henvisninger og begrepsbruk i regelverket.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.09.2020

Vår ref.: 20/2965

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften. Forslagene omhandler blant annet endringer i reglene for godtgjøring av verger, herunder forslag om innføring av en egen sats for arbeid utført i starten av oppdraget, en ny høyere sats for de særlig krevende oppdragene og en tydeliggjøring av regelen for timegodtgjøring. I tillegg foreslås det en innstramming i bruken av godtgjøring etter offentlig salærsats. Videre foreslås det endringer for å legge til rette for automatisk kontroll av vergeregnskap. Det foreslås også noen endringer for å oppdatere henvisninger og begrepsbruk i regelverket.

Høring: Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 12.september 2020. Vi ber om at høringsuttalelser blir sendt inn digitalt ved å bruke skjemaet for dette på regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse.

Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Med hilsen

Jostein Solberg
avdelingsdirektør

Heid Haugerud
fagdirektør

 • Advokatforeningen
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Departementene
 • Domstoladministrasjonen
 • Finans Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkesmennene
 • Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Helsedirektoratet
 • Human Rights Alert Norway
 • Høyesterett
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justiskomiteen på Stortinget
 • Kirkerådet
 • Lagmannsrettene
 • Landsforbundet for psykisk utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Landsforeningen We shall overcome
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Mental helse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Norges handikapforbund
 • Norges juristforbund
 • Norges kvinne- og familieforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelig universitet
 • Norges Røde Kors
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (ved Den norske legeforening)
 • Norsk folkehjelp
 • Norsk Forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Helse- og velferdsforum
 • Norsk pasientforening
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Senter for menneskerettigheter
 • Pasient- og brukerombudene
 • Pensjonistforbundet
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokatembetet
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samarbeidsforumet for forliksråd og namsmenn
 • Sametinget
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Seniorsaken
 • Skattedirektoratet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statsadvokatene
 • Stiftelsen Barnas rettigheter
 • Stiftelsen SOR
 • Stopp diskrimineringen
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Støttesenter for fornærmede i straffesaker
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tingrettene
 • Uføres Landsorganisasjon
 • Uloba
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet