Høring – forslag om endringer i fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i fagskoleloven. Det foreslås endringer i § 5 vedrørende innholdet i utdanningen, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Endringene skal forankre et fremtidig nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.10.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i fagskoleloven. Det foreslås endringer i § 5 vedrørende innholdet i utdanningen, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Endringene skal forankre et fremtidig nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene.
(26.06.2009)

________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i fagskoleloven (PDF-fil)


Høringsbrevet og høringsnotatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la 3. september 2010 i Prop. 161 L (2009–2010) frem forslag til endringer i fagskoleloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.

 

Vår ref.: 200903127

Høring – forslag om endringer i fagskoleloven


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) på alminnelige høring. Høringsnotat med lovforslag er vedlagt. Høringsnotatet vil også legges ut på Kunnskapsdepartementets internettsider på www.regjeringen.no.

Det foreslås endringer i fagskoleloven § 5 vedrørende innholdet i utdanningen, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Endringene skal forankre et fremtidig nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene.

Høringsfristen er satt til fire måneder. Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen mandag 26. oktober 2009. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

Berit Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Bjørn R. Stensby
seniorrådgiver


Høringsnotat
om endringer i fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår å fremme forslag om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) i henhold til vedlagte forslag. 

Det foreslås endringer i § 5 vedrørende innholdet i utdanningen, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Endringene skal forankre et fremtidig nasjonalt kvalifikasjons-rammeverk for fagskoleutdanningene.

1 Bakgrunn for lovforslaget

1.1 Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling
I innstilling om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (Innst. O. nr. 89 (2006–2007)) uttalte kirke-, utdannings- og forskningskomiteen:
    ”I Europa legges det stadig mer vekt på beskrivelse av læringsutbytte og kvalifikasjoner ved avsluttet utdanning. Det europeiske kvalifikasjonsramme-verket (EQF) og det relaterte nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vil i fremtiden være de viktigste redskapene når utdanninger plasseres nivåmessig. Komiteen vil derfor understreke viktigheten av at departementet, i samarbeid med aktørene innen utdanning, utvikler et godt nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.”

1.2 St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning
I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning skrev Regjeringen:
    ”Departementet vil i samarbeid med relevante aktører utarbeide et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NQF) for fagskoleutdanningene tilpasset det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF). Departementet vil komme tilbake til Stortinget med forslag om endringer i fagskoleloven som legger til rette for at et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk kan utvikles.”

1.3 Arbeidsgruppe om EQF
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning, Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, Forum for Fagskoler, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, NOKUT og Kunnskapsdepartementet la i november 2008 frem en anbefaling til Kunnskapsdepartementet om fagskoleutdanningenes forhold til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NQF). Arbeidsgruppen anbefalte at et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk innføres for alle nye fagskoleutdanninger.

Videre uttalte arbeidsgruppen:
    ”Loven må åpne for at det kan stilles krav om at fagskoleutdanningene skal bli en del av et kvalifikasjonsrammeverk. Det bør inn en bestemmelse i loven om fritak for, eller innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse. I tillegg må fagskolepoeng bli en del av regelverket.” 1)

1.4 Utviklingen i høyere utdanning
Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 3-2 første ledd, der det står ”Departementet kan gi forskrift om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk…”. I Bologna-prosessens ministermøte i Bergen 19. til 20. mai 2005 forpliktet Norge seg til å utvikle et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.

Et utkastet til rammeverk ble sendt på høring i april 2007. To år etter, i mars 2009, var nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning klart.

En sentral problemstilling i utviklingen av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning er hva slags student som skal beskrives i kvalifikasjonsrammeverket 2) , og om beskrivelsene er treffende for en student som har oppnådd dårligst ståkarakter (E) eller som er en middels god student (C). Den samme problemstillingen vil dukke opp når en skal utarbeide et kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene.

2 Gjeldende rett
Fagskoleloven og godkjenningsforskriften har ingen bestemmelser som regulerer kvalifikasjonsrammeverk, fritak for, eller innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse, fagskolepoeng eller felles vurderingsuttrykk ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering.

3 Departementets vurderinger og forslag
Formålet med å endre fagskoleloven er ikke å bestemme substansen i et fremtidig kvalifikasjonsrammeverk, men å få på plass hjemler for senere å kunne fastsette nødvendige bestemmelser.

Den substansielle drøftingen, og utviklingen av et kvalifikasjonsrammeverk, vil komme i forbindelse med utviklingen av nødvendige forskrifter. Det er ikke urimelig å beregne ett år fra en prosess starter til lovendringen trer i kraft. Det er derfor nødvendig å starte prosessen med lovendringer nå.

Det vises for øvrig til at hjemmelen for å kunne utarbeide en forskrift for et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble innlemmet i universitets- og høyskoleloven § 3-2 første ledd 1. april 2005, før det ble bestemt at det skulle utvikles et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.

Departementet har identifisert behov for fire forskriftshjemler for å kunne forankre et kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene i fagskoleloven. Disse vedrører:
1. et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
2. fritak for, eller innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse
3. fagskolepoeng
4. felles vurderingsuttrykk ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering

Departementet ber om at høringsinstansene er særlig oppmerksomme på om det i forbindelse med innføring av et kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene vil kunne være behov for flere endringer i fagskoleloven.

4 Forslag til endringer i fagskoleloven

§ 5 tredje til sjette ledd skal lyde:
    Departementet kan gi forskrift om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

    Departementet kan gi forskrift om fritak for, eller innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse.

    Departementet kan gi forskrift om fagskolepoeng som beskrivelse for normert studietid.

    Departementet kan gi forskrift om felles vurderingsuttrykk ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering.

_________________________________________________________

1) Jamfør www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2008/fagskoleutdanning-.html

2) Jamfør brev fra Kunnskapsdepartementet til de høyere utdanningsinstitusjonene, datert 20. mars 2009.


 

Abelia/Forum for fagskoler
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Det Norske Diakonforbund
Elevorganisasjonene
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fiskebåtredernes Forbund
Folkehøyskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets skolesenter
Forum for fylkesutdanningssjefer -FFU
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Kristne Friskolers forbund
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Lærernes Yrkesforbund
Maritim Utdanningsforum
Maskinentreprenørenes Forbund - MEF
Musikernes fellesorganisasjon
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag - NUFHS
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler - NUTF
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Norsk kulturskoleråd
Norsk Presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
Politihøgskolen
Regionale helseforetak
Riksrevisjonen
Rådet for fylkeskommunale fagskoler - RFF
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - SRY
Sametinget
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Sjøfartsdirektoratet
Skolenes landsforbund
Skoler godkjent etter kapittel 6A i friskoleloven
Sosialistisk opplysningsforbund
STAFO
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå - SSB
Steinerskolen i Norge
Studentorganisasjonene    NSU, StL og ANSA
Studieforbundene
Unio
Universiteter og høyskoler    (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssykehusene
Utdanning.no
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
Vox
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Til toppen