Høring – forslag om endringer i fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i fagskoleloven. Det foreslås endringer i § 5 vedrørende innholdet i utdanningen, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Endringene skal forankre et fremtidig nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.10.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i fagskoleloven. Det foreslås endringer i § 5 vedrørende innholdet i utdanningen, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Endringene skal forankre et fremtidig nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene.
(26.06.2009)

________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i fagskoleloven (PDF-fil)


Høringsbrevet og høringsnotatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la 3. september 2010 i Prop. 161 L (2009–2010) frem forslag til endringer i fagskoleloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.