Høring – forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 vedrørende NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) oppgaver og myndighet, samt i § 3-9 om eksamen, i § 4-7 om sanksjoner ved fusk, endringer i forbindelse med sammenslåing av institusjoner, institusjonenes ansvar for norsk fagspråk, innlemming av Arkeologisk museum i Stavanger i Universitetet i Stavanger og lovfesting av betegnelsen universitetssykehus.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 vedrørende NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) oppgaver og myndighet, samt i § 3-9 om eksamen, i § 4-7 om sanksjoner ved fusk, endringer i forbindelse med sammenslåing av institusjoner, institusjonenes ansvar for norsk fagspråk, innlemming av Arkeologisk museum i Stavanger i Universitetet i Stavanger og lovfesting av betegnelsen universitetssykehus.
(15.01.2009)

 

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskolelovenHøringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid kun publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la 24. april 2009 i Ot.prp. nr. 71 (2008–2009) frem forslag til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.