Høring – forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 vedrørende NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) oppgaver og myndighet, samt i § 3-9 om eksamen, i § 4-7 om sanksjoner ved fusk, endringer i forbindelse med sammenslåing av institusjoner, institusjonenes ansvar for norsk fagspråk, innlemming av Arkeologisk museum i Stavanger i Universitetet i Stavanger og lovfesting av betegnelsen universitetssykehus.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 vedrørende NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) oppgaver og myndighet, samt i § 3-9 om eksamen, i § 4-7 om sanksjoner ved fusk, endringer i forbindelse med sammenslåing av institusjoner, institusjonenes ansvar for norsk fagspråk, innlemming av Arkeologisk museum i Stavanger i Universitetet i Stavanger og lovfesting av betegnelsen universitetssykehus.
(15.01.2009)

 

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskolelovenHøringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid kun publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la 24. april 2009 i Ot.prp. nr. 71 (2008–2009) frem forslag til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.


 

Vår ref.: 200806678

Høring - forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler på alminnelige høring. Høringsnotat med lovforslag er vedlagt. Høringsnotatet vil også legges ut på Kunnskapsdepartementets internettsider på www.regjeringen.no.

Det foreslås endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 vedrørende NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) oppgaver og myndighet, samt i § 3-9 om eksamen, i § 4-7 om sanksjoner ved fusk, endringer i forbindelse med sammenslåing av institusjoner, institusjonenes ansvar for norsk fagspråk, innlemming av Arkeologisk museum i Stavanger i Universitetet i Stavanger og lovfesting av betegnelsen universitetssykehus.

Høringsfristen er satt til seks uker, jf. Utredningsinstruksen § 5.2. Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen torsdag 26. februar 2009. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Jannike Isachsen
rådgiver

Departementene    
Universiteter og høyskoler    (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund
YS
NOKUT      
Utdanningsdirektoratet
Skoler godkjent etter kap. 6 A i privatskoleloven
Vox
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning - SIU
Samordna opptak
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Forskningsparkene
Kristne Friskolers forbund
Fagskolene
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Forum for fagskoler
Studieforbundene
Norgesuniversitetet
Regionale helseforetak
Universitetssykehusene
Fylkeskommunene
Stipendiatorganisasjonene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå - SSB
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Farmaceutiske Forening
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterforbundet
Norges Juristforbund
Norsk Radiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
Skolenes landsforbund
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Kommunenes Sentralforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Regionale helseforetak
Universitetssykehusene
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens institutt for folkehelse
Sintef Unimed - Norsk institutt for sykehusforskning
Statped
Norges Handikapforbund
Funksjonshemmedes landsforbund
Kommunenes sentralforbund
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Lægeforening
Den Norske Tannlegeforening
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere Helseansattes Yrkesforbund
Forskerforbundet
Norges Apotekerforening
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norsk Psykologforening
Norske Ortopediingeniørers Forening
Sykepleierutdanningens faglige lederforum
Hovedsammenslutningene
Arbeidsgiverforeningene
Elevorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Forum for fylkesutdanningssjefer -FFU
Kristne Friskolers forbund
Lærernes Yrkesforbund
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag - NUFSH
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler - NUTF
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Norsk kulturskoleråd
Norsk Skolelederforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Rådet for fylkeskommunale fagskoler - RFF
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - SRY
Skolenes landsforbund
Skoler godkjent etter kapittel 6A i friskoleloven
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
Språkrådet
Noregs Mållag
Riksmålsforbundet
Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
Landslaget for språklig samling
Bokmålsforbundet
Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Den norske Forleggerforening
Den norske Forfatterforening
Bokhandlerforeningen
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Oversetterforening
Statsautoriserte translatørers forening
Det Norske Samlaget
Kunnskapsforlaget