Høring – forslag til endringer i opplæringsloven

Påbygging til generell studiekompetanse

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i opplæringsloven som gir dem som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen i 2014 eller senere, rett til påbygging til generell studiekompetanse. Retten gis både ungdom og voksne, men forutsetter at fag- og yrkesopplæringen er fullført og bestått som en del av ungdomsretten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2014

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i opplæringsloven som gir dem som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen i 2014 eller senere, rett til påbygging til generell studiekompetanse. Retten gis både ungdom og voksne, men forutsetter at fag- og yrkesopplæringen er fullført og bestått som en del av ungdomsretten.
(06.12.2013)

________________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 272 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven (PDF, 445 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 13/5631

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven – Påbygging til generell studiekompetanse

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) på høring.

I vedlagte høringsnotat fremlegges forslag om å innføre rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 17. januar 2014.


Med hilsen

Erik Saglie (e.f.)                                      
avdelingsdirektør


Elisabeth Harlem Eide
seniorrådgiver

                                                                        

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Statlige grunn- og videregående skoler
Universiteter/Høgskoler

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Datatilsynet
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fleksibel utdanning Norge (FuN)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Friskolenes Kontaktforum
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn- Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund (LY)
Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL)
NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Steinerskoleforbundet
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universitets- og høgskolerådet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen