Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.09.2019

Vår ref.: 17/4967

Forordning (EU) 2017/2402 fastsetter et generelt regelverk for verdipapirisering. Verdipapiriseringsforordningen, samt relevante tilpasninger i kapitalkravsregelverket for banker og forsikringsforetak, trådte i kraft i EU 1. januar 2019. Forordningene antas å være EØS-relevante, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. I brev av 3. desember 2018 ba Finansdepartementet Finanstilsynet om å sette ned og lede en arbeidsgruppe som skulle vurdere norsk gjennomføring av verdipapiriseringsforodningen og tilpasninger i kapitalkravsregelverket. Rapporten ble avlevert til Finansdepartementet 29. mai 2019.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget i arbeidsgrupperapporten innen 23. september. For å avgi høringsuttalelse må du gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Siren Solhaug
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aktuarkonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendom Norge
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet
Norges Forskningsråd
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Handelshøyskolen BI
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskulen på Vestlandet
IIA Norge internrevisjon
Initiativ for etisk handel
Kommunalbanken
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo 
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordic Trustee
Nord Universitet
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Venturekapitalforening 
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge 
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet 

Til toppen