Prop. 57 LS (2020–2021)

Endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399

Proposisjonen inneholder forslag til nye lovregler om verdipapirisering og kreditorhierarki. De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs verdipapiriseringsforordning og EUs kreditorhierarkidirektiv i norsk rett.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget