Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.09.2017

Vår ref.: 16/4079 FMA

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter (EU-forordning 2016/1011) gir regler om fastsettelse av referanserenter og andre indekser som brukes som referanser i finansielle instrumenter og kontrakter, eller for å måle resultatene til investeringsfond. Forordningen stiller bl.a. krav til den som fastsetter slike referanse­indekser (administrator), datakvalitet, bidragsytere og bruk. Administratorer må ha konsesjon og være undergitt tilsyn. Forordningen ble vedtatt 8. juni 2016, og de fleste av forordningens regler trer i kraft 1. januar 2018 i EU. Det ligger an til at referanse­indeksforordningen kan bli innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2017. 

I Norge er det gitt overordnede regler om fastsettelse av referanserenter i referanse­renteloven. Loven gir hjemmel for fremtidig gjennomføring av forordningens regler om referanserenter, og for fastsettelse av midlertidige forskriftsregler i tråd med forordningens regler. Slike forskriftsregler trådte i kraft 1. januar 2017. Referanserente­loven gir imidlertid ikke hjemmel for gjennomføring av referanseindeksforordningens regler om andre referanseindekser enn referanserenter. 

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet utarbeidet et høringsnotat med utkast til en utvidelse av referanserenteloven, slik at loven kan dekke den fulle bredde av forordningen. Departementet viser til at EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk. 

I forbindelse med oppdraget har Finanstilsynet innhentet opplysninger for å få en oversikt over hvilke indekser i Norge som er, eller kan være, referanseverdier i forordningens forstand. Finanstilsynet har ikke lyktes å få en komplett oversikt over slike indekser. Høringsinstansene oppfordres derfor til å uttale seg om referanse­indekser som ikke er nevnt i høringsnotatet. 

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 7. september 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.   

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef 

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

 

 

 

 

 

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Fish Pool ASA
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk olje og gass
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM