Prop. 127 LS (2018–2019)

Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

I proposisjonen bes det om samtykke til å innlemme referanseverdiforordningen i EØS-avtalen. Finansdepartementet foreslår å gjennomføre forordningen i referanserenteloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget