Historisk arkiv

Finansdepartementet foreslår endringer i referanserenteloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen ber Stortinget om samtykke til regler som er viktige for å opprettholde tilliten til referanseverdier som brukes i finansielle kontrakter.

– Vi er opptatt av å bevare tilliten til referanseverdier og sikre at Nibor og andre norske referanseverdier fortsatt skal kunne brukes av markedsaktører i EU, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I Prop. 127 LS (2018–2019) som legges frem for Stortinget i dag, ber regjeringen om samtykke til å innlemme referanseverdiforordningen (EU) 2016/1011 i EØS-avtalen. Finansdepartementet foreslår at forordningen gjennomføres i referanserenteloven.

Referanseverdiforordningen gir regler om fastsettelse og bruk av referanseverdier som brukes i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, eller for å måle investeringsfonds resultater. Forordningen stiller en rekke krav til dem som fastsetter referanseverdier, og til hvordan de skal organisere virksomheten. Den stiller også krav til eventuelle bidragsytere til fastsettelsen av referanseverdier. De fleste av bestemmelsene i forordningen trådte i kraft 1. januar 2018 i EU.

I Norge er det overordnede regler i referanserenteloven for hvordan referanserenter skal fastsettes. Loven gir i dag hjemmel for fremtidig gjennomføring av reglene for referanserenter i referanseverdiforordningen, men gir ikke hjemmel for gjennomføring av referanseverdi­forordningens regler om andre referanseverdier, som aksje- og obligasjonsindekser og varereferanseverdier.

Finansdepartementet foreslår derfor endringer i referanserenteloven som er nødvendige for å operasjonalisere reglene i forordningen.

Finansdepartementet foreslår at referanserentelovens system endres ved at det er Finanstilsynet som skal avgjøre om en administrator av en referanseverdi skal få tillatelse eller godkjenning av registrering.

Finansdepartementet foreslår at Finanstilsynet skal ha hjemler til å gi pålegg om publisering av rettelse til referanseverdier, gi tvangsmulkt for manglende etterlevelse av pålegg, og ilegge personer forbud mot å inneha ledelsesfunksjon i foretak som må ha tillatelse eller godkjenning etter loven. Finansdepartementet foreslår også at Finanstilsynet skal ha hjemmel til å beslutte at vinning skal inndras, og til å ilegge overtredelsesgebyr ved bestemte overtredelser.

I EU ble det oppnådd politisk enighet i mars i år om et forslag til en forordning som endrer referanseverdiforordningen for å innføre to nye kategorier referanseverdier for lavkarboninvesteringer. Forordningen endrer også overgangsbestemmelsen i referanseverdiforordningen. Endringsforordningen har ikke blitt endelig vedtatt i EU. I proposisjonen foreslår Finansdepartementet en hjemmel til å gjennomføre forordningen i forskrift. Regjeringen vil arbeide for at forordningen tas inn i EØS-avtalen så snart som mulig etter at den vedtas i EU.

Les mer: