Høring – Ny lov om karantene eller saksforbud ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv. og forslag til endringer i lov om statens tjenestemenn

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har, med utgangspunkt i Karanteneevalueringsutvalgets forslag, utarbeidet forslag til endringer karanteneregelverket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014

Vår ref.: 13/2517

Karanteneevalueringsutvalget leverte i juni 2012 NOU 2012:12 Ventetid – et spørsmål om tillit. Utvalget har gjennomgått og evaluert dagens tre sett med retningslinjer som hjemler adgangen til å ilegge karantene eller saksforbud for henholdsvis politikere og embets- og tjenestemenn.

Etter Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) oppfatning er det behov for en lovregulering av bestemmelsene. Vedlagt følger skisse til ”Lov om karantene mv. ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv.” og skisse til endringer i tjenestemannsloven om adgangen til å ilegge karantene eller saksforbud for embets- og tjenestemenn.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på departementets hjemmeside.

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til postmottak@fad.dep.no innen 14. januar 2014.

 

Med hilsen             

 

Merethe Foss Liverud (e.f.)
ekspedisjonssjef

Yvonne Larssen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
Lov om karantene mv. ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv. og Forslag til endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn mv. (pdf)

Til toppen