Høring – skattemessig behandling av verdipapirfond

Resultat: Lovforslag er fremmet for Stortinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.07.2015

Vår ref.: 14/1798 SL TV/HKT

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattereglene for verdipapirfond.

I dag er skattereglene for verdipapirfond basert på en sondring mellom aksjefond og obligasjonsfond. Beskatningen av aksjefond er tilpasset skattereglene som gjelder for aksjer, mens beskatningen av obligasjonsfond er basert på andre prinsipper og tilpasset rentepapirer. Fond som investerer i både aksjer og rentepapirer (kombinasjonsfond), følger reglene for aksjefond.

De gjeldende reglene fungerer mindre godt for kombinasjonsfond. Reglene kan gi dobbeltbeskatning av renter i kombinasjonsfond, og de åpner for skattemessige tilpasninger.

I høringsnotatet foreslår departementet at skattereglene for verdipapirfond ikke lenger skal være basert på en sondring mellom aksjefond og obligasjonsfond. Det foreslås regler som skal gjelde for alle typer verdipapirfond, og som i større grad tar hensyn til at det kan være ulike typer verdipapir i samme fond. De nye reglene vil løse flere av problemene som er knyttet til dagens regelverk. Endringene vil gi mer likeartede rammebetingelser for ulike typer norske og utenlandske fond, og bidra til en mer rettferdig konkurransesituasjon i markedet.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er tirsdag 14. juli 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                      Tom Venstad
                                                                      fagdirektør

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Attac Norge

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Handelshøyskole

Norges Rederiforbund

Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF)                                                                            

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Pensjonskassers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo Børs ASA

Regjeringsadvokaten

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet  i Tromsø, Det juridiske fakultet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen (VPS) ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen