Høring – forslag til endringer i lov om studentsamskipnader

Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en ny bestemmelse i lov om studentsamskipnader som presiserer at sammenslåing av studentsamskipnader og innlemming av studentboligstiftelser i studentsamskipnader gjennomføres med kontinuitet i rettighets- og forpliktelsesposisjoner. Dette vil blant annet medføre at det ikke utløses dokumentavgift ved overdragelse av eiendom ved denne type sammenslåing.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en ny bestemmelse i lov om studentsamskipnader som presiserer at sammenslåing av studentsamskipnader og innlemming av studentboligstiftelser i studentsamskipnader gjennomføres med kontinuitet i rettighets- og forpliktelsesposisjoner. Dette vil blant annet medføre at det ikke utløses dokumentavgift ved overdragelse av eiendom ved denne type sammenslåing.
(20.07.2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om endringer i lov om studentsamskipnader (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la 5. november 2010 i Prop. 15 L (2010–2011) frem forslag til endringer i studentsamskipnadsloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.