Høring av forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2012

Vår ref.: 11/5424 SL MP/KR

Høring av forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak

 

Finansdepartementet sender på høring forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak.

Vedlagte høringsnotat er også lagt ut på departementets hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Frist for merknader til høringsforslaget er 2. april 2012. Finansdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Bjørn Berre
avdelingsdirektør

                                                               Marius Pilgaard
                                                               seniorskattejurist

Vedlegg

Høringsinstransene

 

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
AktuarKonsulenters Forum v/Ragnar Kjus Vital Pekon AS Postboks 250 1326 LYSAKER
Banklovkommisjonen Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Den Norske Aktuarforening Maridalsveien 91 0461 OSLO
Den norske Revisorforening Henrik Ibsensgt 100 0255 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111 OSLO
Norske Forsikringsmegleres Forening Haakon VII gate 2 0161 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Oslo Børs ASA Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO
Pensjonskasseforeningen Hansteens gate 2 0253 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Hilde Grethe Karlsen Skatt nord – Bodø Moloveien 20 8002 BODØ
Sparebankforeningen i Norge Hansteens gate 2 0253 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO

 

Til toppen