Høring av forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven. Forslagene i høringsnotatet er i stor grad en oppfølging av Folkehøgskoleutvalgets anbefalinger, jf. NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene. Departementet foreslår blant annet å endre bestemmelsen om godkjenning av nye folkehøgskoler. I høringsnotatet vurderer departementet også om det bør settes nærmere krav til organisasjonsform for folkehøgskolene, og vi ber om høringsinstansenes syn på dette.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.10.2024

Vår ref.: 24/3351

Høring av forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven 

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven.

Kunnskapsdepartementet mottok høsten 2022 utredningen NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene. Forslagene i høringsnotatet er i stor grad en oppfølging av utvalgets anbefalinger.

Den overordnede målsettingen med forslagene i høringsnotatet er å få et oppdatert regelverk som kan bidra til å ruste folkehøgskolene for fremtiden, gjennom rammebetingelser som legger til rette for økt kvalitet og mangfold. Departementet foreslår blant annet å endre bestemmelsen om godkjenning av nye folkehøgskoler. I høringsnotatet vurderer departementet også om det bør settes nærmere krav til organisasjonsform, og vi ber om høringsinstansenes syn på dette.

Folkehøgskolenes eksamensfrihet videreføres. Departementet foreslår i høringsnotatet å presisere at kravet til eksamensfrihet ikke er til hinder for at folkehøgskoler kan legge til rette for at elever kan ta videregående opplæring i fag som en del av kursopplegget.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id3045728

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 20. oktober 2024.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør                                                     Roger Spidsberg
                                                                                    fagdirektør 

 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne
 • Departementene
 • Sysselmesteren på Svalbard

 • Abelia
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • NOKUT
 • Utdanningsdirektoratet
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Friskolenes kontaktforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lærernes yrkesforbund
 • Mental helse
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk lektorlag
 • Sametinget
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Unge funksjonshemmede
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Funksjonshemmedes studieforbund
 • Hørselhemmedes landsforbund
 • Norges Handicapforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmedes nettverk

 • Folkehøgskolerådet
 • Noregs Kristelege Folkehøgskulelag (NKF)
 • Folkehøgskoleforbundet (FF)
 • Folkehøgskolene