Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

Det grunnleggende elementet i et rammeverk er at kvalifikasjonene beskrives gjennom læringsutbytte heller enn gjennom innsatsfaktorer. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver hva slags kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse alle studenter som fullfører forskjellige nivåer i høyere utdanning skal ha. Utarbeidelsen av et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er et viktig spørsmål for norsk høyere utdanning og arbeidsliv, og Kunnskapsdepartementet ønsker derfor en grundig konsultasjon med utdanningssektoren og samarbeidspartnere med tanke på det videre arbeidet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

Vår ref.: 200703620

HØRING AV FORSLAG TIL NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR HØYERE UTDANNING

Kunnskapsdepartementet nedsatte i desember 2005 en arbeidsgruppe for å se på utvikling av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Arbeidsgruppen bestod av representanter fra departementet, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Universitets- og høgskolerådet og studentorganisasjonene, og fikk i oppgave å vurdere behovet for et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, hvilken betydning et slikt rammeverk vil ha og hvordan det bør utformes. I tillegg ble det nedsatt en referansegruppe med bredere deltagelse, herunder representanter fra de høyere utdanningsinstitusjonene, fagskolene, de videregående skolene, Voksenopplæringsforbundet, VOX, SAFH, partene i arbeidslivet, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, SIU og NHD.

Arbeidsgruppen har nå overlevert sin rapport til departementet. Rapporten er vedlagt. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i arbeidet som er gjort med kvalifikasjonsrammeverk på europeisk nivå, samt eksisterende beskrivelser av læringsutbytte og studieprogrammer ved norske universiteter og høyskoler. Rapporten inneholder i tillegg til gruppens drøftinger et konkret forslag til rammeverk, dvs konkrete nivåbeskrivelser for de tre nivåene i høyere utdanning. Nivåbeskrivelsene har som mål å beskrive hvilke kunnskaper, ferdigheter og kompetanse det kan forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå, skal inneha. (Arbeidsgruppens forslag til rammeverk skiller ikke mellom prestasjonene, dette vil komme frem via bruken av karakterskalaen.)

Det grunnleggende elementet i et rammeverk er at kvalifikasjonene beskrives gjennom læringsutbytte heller enn gjennom innsatsfaktorer. Målet er at læringsutbyttet for de enkelte kvalifikasjonene er beskrevet på en slik måte at det er enkelt å se sammenhengen mellom de ulike kvalifikasjonene, dvs bl.a hva som er de faktiske forskjellene i læringsutbytte mellom de tre ulike nivåene, og de ulike veiene gjennom utdanningssystemet.

For den videre behandlingen av rapporten fra arbeidsgruppen, ser departementet det som svært ønskelig med innspill fra berørte parter. Departementet har derfor valgt å sende arbeidsgruppens rapport på en bred høringsrunde. Utarbeidelsen av et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er et viktig spørsmål for norsk høyere utdanning og arbeidsliv, og vi ønsker derfor en grundig konsultasjon med utdanningssektoren og samarbeidspartnere med tanke på det videre arbeidet.

Vi ber om at innspill sendes departementet pr. post, eller per e-post til Tone Flood Strøm på tfs@kd.dep.no. Høringsfristen er satt til 1. november 2007.

 

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.) Tone Flood Strøm
ekspedisjonssjef seniorrådgiver

Vedlegg:

 • "Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning" Rapport fra arbeidsgruppe av april 2007.
 • Liste over adressater
 • Adressater

  Universiteter og høyskoler
  Universitets- og høgskolerådet
  Nettverk for private høyskoler

  Nærings- og handelsdepartementet
  Kommunal- og regionaldepartemente
  Utdanningsdirektoratet
  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)
  Norgesuniversitetet
  Samordna opptak
  Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
  Statens lånekasse for utdanning
  VOX
  Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
  Voksenopplæringsforbundet
  Stipendiatorganisasjonene
  Norsk Studentunion
  Studentenes Landsforbund
  Norsk forbund for fjernundervisning

  Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
  KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
  Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
  Utdanningsforbundet
  Arbeidsgiverforeningen NAVO
  Forskerforbundet
  Akademikerne
  LO
  NITO
  YS
  Unio
  Parat
  SSB
  Utdanning.no