Historisk arkiv

Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ut på høring. Høringsfristen er 1. november 2007.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ut på høring. Høringsfristen er 1. november 2007.  

Departementet nedsatte i desember 2005 en arbeidsgruppe for å se på utvikling av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Arbeidsgruppen bestod av representanter fra departementet, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Universitets- og høgskolerådet og studentorganisasjonene. Gruppen fikk i oppgave å vurdere behovet for et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, hvilken betydning et slikt rammeverk vil ha og hvordan det bør utformes. I tillegg ble det nedsatt en referansegruppe med bredere deltagelse. Arbeidsgruppen har nå overlevert sin rapport til departementet.

Utarbeidelsen av et kvalifikasjonsrammeverk er et viktig spørsmål for norsk høyere utdanning og arbeidsliv, og departementet ønsker derfor en grundig konsultasjon med sektoren og samarbeidspartnere med tanke på det videre arbeidet.