Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, sender Samferdselsdepartementet på høring rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte m.m.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2018

Vår ref.: 18/2272

Samferdselsdepartementet nedsatte i 2017 en tverrfaglig arbeidsgruppe med mandat til å gjennomgå regelverket og praksis for rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte. Gruppen skulle utrede behovet for rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte, samt behovet Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) har for å innhente helseopplysninger om den trafikkdrepte. Videre skulle arbeidsgruppen foreslå nødvendige regelendringer.

Rapporten består av to deler; del I inneholder drøftelse og vurdering av rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte, del II omhandler tilgang til helseopplysninger om den trafikkdrepte. Rapporten inneholder forslag til tiltak for å styrke trafikksikkerheten og det tverrsektorielle samarbeidet innenfor området.

Arbeidsgruppen foreslår flere endringer i relevant lovgivning, herunder i obduksjonslova, straffeprosessloven, vegtrafikkloven og helsepersonelloven. Nedenfor følger en kort oppsummering av disse forslagene, jf. rapportens kapittel 17:

  • straffeprosessloven § 228 og påtaleinstruksens kap. 13 oppheves og overføres til obduksjonslova i nytt kap. 2 a rettsmedisinsk obduksjon,
  • en ny pliktregel for politiet til å rekvirere rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte ut fra trafikksikkerhetshensyn innføres i obduksjonslova § 8 b fjerde ledd,
  • forskriftshjemmel for departementet til å nærmere regulere rettsmedisinsk virksomhet innføres i obduksjonslova § 8 d,
  • ny bestemmelse i vegtrafikkloven § 51 a for å lovfeste oppgaven til UAG og hjemle tilgang til obduksjonsrapporten og helseopplysninger om den trafikkdrepte,
  • forskriftshjemmel i vegtrafikkloven § 51 a tredje ledd for nærmere å regulere UAGs virksomhet
  • Ny bestemmelse i helsepersonelloven § 30 b for å hjemle plikt for helsepersonell til å utlevere opplysninger til hhv. Statens Havarikommisjon for Transport og UAG til bruk i ulykkesundersøkelsen.

Det fremsettes også enkelte andre generelle forslag, blant annet:

  • bedre samhandlingen mellom politiet, rettsmedisinerne og UAG,
  • sikre gode rutiner for at UAG avventer endelig obduksjonsrapport før helseopplysninger ev. innhentes og ulykkesanalyserapporten ferdigstilles,
  • øke fokus på pårørende og deres informasjonsbehov, bl.a. opplysninger om at UAG rapporten er tilgjengelig ved forespørsel til Statens vegvesen.

Høringsfristen er 24. september 2018.

Høringsuttalelsene sendes digitalt til Helse- og omsorgsdepartementet på denne siden.

På denne siden ligger også en lenke til rapporten.

Den digitale løsningen gir mulighet for å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid vurdere hvordan forslagene blir fulgt opp når høringsuttalelsene er mottatt.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør


Grete Mathisrud
seniorrådgiver

Akademikerne
Amnesty International Norge
Apotekforeningen
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Bioteknologirådet
Biskopene
Datatilsynet
DELTA
Den katolske kirke
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Tannlegeforening
Den norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den rettsmedisinske kommisjon
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
Det norske Diakonforbund
Domstoladministrasjonen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Farmasi Forbundet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for Bioteknologi
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådene for funksjonshemmede
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Human-Etisk Forbund
Høyesterett
Informasjonssenteret Hieronimus
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for helse og samfunn HELSAM
IRIS
Islamsk Råd Norge
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkerådet
Kirkens Bymisjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftforeningen
Laboratorium for Patologi AS
Lagmannsrettene
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdanning)
Landets pasient- og brukerombud
Landets universiteter
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- diskrimineringsombudet
MA-rusfri trafikk
Mental Helse Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Blindeforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Nord universitet (trafikklærer)
Norges arktiske universitet – Det juridiske fakultet
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Politilederlag (NPL)
Norges Røde Kors
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norsk elbilforening
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Svaksynte
Forskerforbundet
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk psykoanalytisk forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Transportarbeiderforbund
Nye veier
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsrådet for vegtrafikk
Oslo Katolske Bispedømme Familiesenter
Oslo politidistrikt
Oslo tingrett
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Pensjonistforeningen
Personskadeforbundet LTN
Politiets Fellesforbund (PF)
Politijuristene
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Ruter AS
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Spesialenheten for politisaker
Samfunnsviterne
Landslaget for offentlige pensjonister
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens havarikommisjon for transport
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Region øst
Statens vegvesen, Region vest
Statens vegvesen, Region sør
Statens vegvesen, Region nord
Statens vegvesen, Region midt
Statistisk Sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Statsministerens kontor
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Organdonasjon
TEKNA
Teknologirådet
Trafikkforsikringsforeningen
Transportbrukerenes fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trondheim Tingrett
Trygg Trafikk
UNIO
Utdanningsforbundet
Utrykningspolitiet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening
Yrkestrafikkforbundet
Zero