Høring av rapport fra ekspertgruppe Kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslagene fra ekspertgruppen som har vurdert gjeldende akkrediteringskrav for akkreditering av universiteter på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 03.05.2023

Vår ref.: 23/619

Høring av rapport fra ekspertgruppe som har vurdert akkreditering av universiteter

Kunnskapsdepartementet sender med dette ut rapporten Kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter på høring.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i mai 2022 en ekspertgruppe som skulle vurdere gjeldende akkrediteringskrav for universiteter. Ekspertgruppen leverte rapporten den 9. januar 2023.

De viktigste anbefalingene er:

 • Ekspertgruppen mener det fortsatt bør være én kategori universiteter, framfor å splitte opp i for eksempel profesjons-, forsknings-, eller regional universitet. Det er avgjørende at kriteriene gir rom for fleksibilitet og en mangfoldig universitetssektor.
 • Vitenskapelige høyskoler bør kunne akkrediteres som universitet, med de samme kvalitetskrav, men med lavere volumkrav til doktorgradskandidater.
 • Ekspertgruppen foreslår å fjerne kravet om fire doktorgrader for å bli akkreditert som universitet. Ekspertgruppen mener dette kravet ikke nødvendigvis stimulerer til strategisk utvikling. I stedet bør bredden i virksomheten sikres gjennom et krav om at doktorgraden(e) skal være dekkende for vesentlige deler av virksomheten. Deler av doktorgradsutdanningen kan skje i samarbeid med andre institusjoner (fellesgrader).
 • I stedet for et volumkrav knyttet til den enkelte doktorgrad foreslår gruppen at dette løftes til institusjonsnivå og at institusjoner som søker om universitetsakkreditering må ha tatt opp minst 60 doktorgradsstudenter de siste fem årene og i gjennomsnitt ha uteksaminert minst 15 kandidater per år over en treårsperiode. For institusjoner med en smalere profil, slik som dagens vitenskapelige høyskoler, foreslås kravet å være 15/5 over samme periode. Alternativt kan en femårsperiode legges til grunn.
 • Ekspertgruppen anbefaler nye kvalitative krav hvor institusjonens strategi ses i forhold til hele samfunnsoppdraget og at de strategiske mål er i overensstemmelse med krav til universitet, samt en selvstendig helhetlig vurdering av institusjonen på et faglig grunnlag.
 • Etter universitets- og høyskoleloven § 1-2 andre ledd er det i dag Kongen i statsråd som tar den endelige beslutningen om institusjonskategori. Ekspertgruppen foreslår at NOKUTs styre skal ha den endelige beslutningen med en faglig vurdering uten politisk behandling. Den politiske innflytelsen vil være gjennom lov og forskrift.

Vi ber om at eventuelle høringssvar blir sendt gjennom den digitale løsningen på www.regjeringen.no/id2961535. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser. Høringsfristen er 3. mai 2023.

 

Med hilsen

Bente Lie (e.f.) 
avdelingsdirektør 
                                                                         Pål Rune Aam                                                                                                             seniorrådgiver 

 • Agder fylkeskommune
 • Agder kunstfagskole
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Vestland
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Beauty og Helse Akademiet
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bårdar Akademiet AS
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Campus BLÅ Fagskole AS
 • Centric IT Academy
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt
 • Din Kompetanse AS
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Oslo
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Vestland
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen Rogaland
 • Fagskolen TISIP
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Idéfagskolen
 • Imageakademiet
 • Innlandet fylkeskommune
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Jusutdanning AS
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Kunstskolene
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nordland Fagskole
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • NSKI Høyskole
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • Oslo nye Høyskole
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • OSM Aviation Academy AS
 • Pilot Flight Academy AS
 • Rogaland fylkeskommune
 • Samisk høgskole
 • Samisk videregående skole
 • Skrivekunstakademiet
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Steinerhøyskolen
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Treider Fagskoler
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Videregående skoler
 • Viken fylkeskommune
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ytre kunstfagskole

 • Kopimottakere
 • Abelia
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet
 • Folkehøgskolerådet
 • Forskerforbundet
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Montessori Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Samordna opptak
 • Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Steinerskoleforbundet
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsforbundet